BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA CHẤM THI, PHÚC KHẢO
KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra,

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Điều 2. Thành lập 64 đoàn thanh tra; Uỷ quyền cho Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng điều động cán bộ, giáo viên tham gia đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Số lượng cán bộ, giáo viên đi thanh tra tỉnh khác là 11 người, thanh tra tại địa phương do Giám đốc sở GD&ĐT quyết định; địa điểm thanh tra theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).
Thời gian thanh tra chấm thi: từ ngày 06/6/2011 đến ngày 18/6/2011.
Thời gian thanh tra phúc khảo: theo lịch của đơn vị phúc khảo bài thi.
Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm phân công các thành viên làm nhiệm vụ thanh tra tại Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo.
Các đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo thi Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng; Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Lưu VT, TTr.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Danh sách các đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai trong nội bộ gia đình ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ?

kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011
(Kèm theo Quyết định số 2180./QĐ-BGDĐT ngày 25/05/2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
STT
Địa điểm thanh tra
Đơn vị đến thanh tra
PHÍA BẮC
1
Bắc Giang
Sở GD&ĐT Lào Cai
Sở GD&ĐT Bắc Giang
2
Bắc Kạn
Sở GD&ĐT Cao Bằng
Sở GD&ĐT Bắc Kạn
3
Bắc Ninh
Sở GD&ĐT Hoà Bình
Sở GD&ĐT Bắc Ninh
4
Cao Bằng
Sở GD&ĐT Hải Dương
Sở GD&ĐT Cao Bằng
5
Điện Biên
Sở GD&ĐT Bắc Kạn
Sở GD&ĐT Điện Biên
6
Hà Giang
Sở GD&ĐT Hưng Yên
Sở GD&ĐT Hà Giang
7
Hà Nam
Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế
Sở GD&ĐT Hà Nam
8
Hà Nội
Sở GD&ĐT Bắc Giang
Sở GD&ĐT Hà Nội
9
Hà Tĩnh
Sở GD&ĐT Yên Bái
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
10
Hải Dương
Sở GD&ĐT Nghệ An
Sở GD&ĐT Hải Dương
11
Hải Phòng
Sở GD&ĐT Nam Định
Sở GD&ĐT Hải Phòng
12
Hoà Bình
Sở GD&ĐT Điện Biên
Sở GD&ĐT Hoà Bình
13
Hưng Yên
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh
Sở GD&ĐT Hưng Yên
14
Lai Châu
Sở GD&ĐT Phú Thọ
Sở GD&ĐT Lai Châu
15
Lạng Sơn
Sở GD&ĐT Lai Châu
Sở GD&ĐT Lạng Sơn
16
Lào Cai
Sở GD&ĐT Thanh Hóa
Sở GD&ĐT Lào Cai
17
Nam Định
Sở GD&ĐT Thái Bình
Sở GD&ĐT Nam Định
18
Nghệ An
Sở GD&ĐT Quảng Bình
Sở GD&ĐT Nghệ An
19
Ninh Bình
Sở GD&ĐT Sơn La
Sở GD&ĐT Ninh Bình
20
Phú Thọ
Sở GD&ĐT Hà Nam
Sở GD&ĐT Phú Thọ
21
Quảng Bình
Sở GD&ĐT Quảng Ngãi
Sở GD&ĐT Quảng Bình
22
Quảng Ninh
Sở GD&ĐT Tuyên Quang
Sở GD&ĐT Quảng Ninh
23
Quảng Trị
Sở GD&ĐT Ninh Bình
Sở GD&ĐT Quảng Trị
24
Sơn La
Sở GD&ĐT Bắc Ninh
Sở GD&ĐT Sơn La
25
Thái Bình
Sở GD&ĐT Lạng Sơn
Sở GD&ĐT Thái Bình
26
Thái Nguyên
Sở GD&ĐT Đồng Tháp
Sở GD&ĐT Thái Nguyên
27
Thanh Hoá
Sở GD&ĐT Quảng Ninh
Sở GD&ĐT Thanh Hoá
28
Thừa Thiên Huế
Sở GD&ĐT Bình Phước
Sở GD&ĐT TT Huế
29
Tuyên Quang
Sở GD&ĐT Thái Nguyên
Sở GD&ĐT Tuyên Quang
30
Yên Bái
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
Sở GD&ĐT Yên Bái
31
Vĩnh Phúc
Sở GD&ĐT Hà Giang
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
32
Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng
Sở GD&ĐT Hà Nội
Cục Nhà trường - Bộ Quốc Phòng
PHÍA NAM
33
An Giang
Sở GD&ĐT Tây Ninh
Sở GD&ĐT An Giang
34
Bà Rịa –Vũng Tàu
Sở GD&ĐT Ninh Thuận
Sở GD&ĐT Bà Rịa –Vũng Tàu
35
Bạc Liêu
Sở GD&ĐT Bình Dương
Sở GD&ĐT Bạc Liêu
36
Bến Tre
Sở GD&ĐT Bạc Liêu
Sở GD&ĐT Bến Tre
37
Bình Dương
Sở GD&ĐT Đăk Nông
Sở GD&ĐT Bình Dương
38
Bình Định
Sở GD&ĐT Lâm Đồng
Sở GD&ĐT Bình Định
39
Bình Phước
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Sở GD&ĐT Bình Phước
40
Bình Thuận
Sở GD&ĐT Quảng Trị
Sở GD&ĐT Bình Thuận
41
Cà Mau
Sở GD&ĐT Trà Vinh
Sở GD&ĐT Cà Mau
42
Cần Thơ
Sở GD&ĐT Bến Tre
Sở GD&ĐT Cần Thơ
43
Đà Nẵng
Sở GD&ĐT Quảng Nam
Sở GD&ĐT Đà Nẵng
44
Đăk Lăk
Sở GD&ĐT Gia Lai
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
45
Đăk Nông
Sở GD&ĐT Long An
Sở GD&ĐT Đăk Nông
46
Đồng Nai
Sở GD&ĐT Đà Nẵng
Sở GD&ĐT Đồng Nai
47
Đồng Tháp
Sở GD&ĐT Tiền Giang
Sở GD&ĐT Đồng Tháp
48
Gia Lai
Sở GD&ĐT Bình Định
Sở GD&ĐT Gia Lai
49
Hậu Giang
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
Sở GD&ĐT Hậu Giang
50
TP Hồ Chí Minh
Sở GD&ĐT An Giang
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
51
Khánh Hoà
Sở GD&ĐT Hà Nội
Sở GD&ĐT Khánh Hoà
52
Kiên Giang
Sở GD&ĐT Hậu Giang
Sở GD&ĐT Kiên Giang
53
Kon Tum
Sở GD&ĐT Hải Phòng
Sở GD&ĐT Kon Tum
54
Lâm Đồng
Sở GD&ĐT Khánh Hòa
Sở GD&ĐT Lâm Đồng
55
Long An
Sở GD&ĐT Kiên Giang
Sở GD&ĐT Long An
56
Ninh Thuận
Sở GD&ĐT Vĩnh Long
Sở GD&ĐT Ninh Thuận
57
Phú Yên
Sở GD&ĐT Kon Tum
Sở GD&ĐT Phú Yên
58
Quảng Nam
Sở GD&ĐT Bình Thuận
Sở GD&ĐT Quảng Nam
59
Quảng Ngãi
Sở GD&ĐT Phú Yên
Sở GD&ĐT Quảng Ngãi
60
Sóc Trăng
Sở GD&ĐT Cà Mau
Sở GD&ĐT Sóc Trăng
61
Tây Ninh
Sở GD&ĐT Cần Thơ
Sở GD&ĐT Tây Ninh
62
Tiền Giang
Sở GD&ĐT Sóc Trăng
Sở GD&ĐT Tiền Giang
63
Trà Vinh
Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu
Sở GD&ĐT Trà Vinh
64
Vĩnh Long
Sở GD&ĐT Đồng Nai
Sở GD&ĐT Vĩnh Long
(Danh sách gồm có 64 đoàn)
Kinh phí: Đơn vị cử người chịu trách nhiệm thanh toán công tác phí, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo thanh toán phụ cấp thanh tra thi theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?