ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2180/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ RANH GIỚI VÙNG KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BỜ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủysản của tổ chức, cá nhân trên các vùng biển;

Trên cơ sở Bản Thỏa thuận kýngày 29/5/2014 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng; Bản Thỏathuận ký ngày 30/5/2014 giữa UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 180/TTr-SNN &PTNT ngày 20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố vùng khai thác thủy sản ven bờ tỉnh Quảng Nam là vùng biểnđược giới hạn bởi đường bờ biển tỉnh Quảng Nam và các đoạn thẳng nối liền tuầntự các điểm có tọa độ như sau:

Điểm QNa - QNg 01: Vĩ độ 15° 23’44” N, Kinh độ 108° 44’ 05” E;

Điểm QNa - QNg 02: Vĩ độ 15° 28’40” N, Kinh độ 108° 46’ 24” E;

Điểm QNa - QNg 03: Vĩ độ 15° 33’ 56”N, Kinh độ 108° 57’ 06” E;

Điểm QNa - ĐNa 02: Vĩ độ 16° 05’12” N, Kinh độ: 108° 25’ 51” E;

Điểm QNa - ĐNa 01: Vĩ độ 15° 58’02” N, Kinh độ: 108° 17’ 18” E.

Việc thiết lập vùng đệm (vùng khaithác thủy sản chung) trong vùng khai thácthủy sản ven bờ tại vùng biển tiếp giápvới tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵngthực hiện theo nội dung của các Bản Thỏa thuậnđã ký kết.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp vớicác Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiện quản lý vùng khaithác thủy sản ven bờ của tỉnh theo quy định pháp luật và nội dung các Bản Thỏa thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chỉ huy trưởng BCH Bộ độiBiên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển; Chi cục trưởngChi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP;
- Lưu: VT, NC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang