BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2181/-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 120/2015/TT-BTC NGÀY 14/8/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUYĐỊNH VỀ MẪU, CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TỜ KHAI HẢI QUAN DÙNG CHONGƯỜI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CPngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ khoản 7, Điều 1 Nghị địnhsố 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CPngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đínhchính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại mẫu Tờ khai Hải quan quy định tạiPhụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của BộTài chính Quy định về mu, chế độ in,phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhậpcảnh như sau:

1) Tại trang 1:

Đã in: “incoming/outgoing passengerform”

Sửa thành “for passengers onentry/exit”.

2) Tại mục 3 trang 2 và trang 3:

Đã in “...day”

Sửa thành “...Date”.

3) Tại trang 3:

a) Tại mục 10:

Đã in “Temporarily imported and re-exported goods or viceversa”

Sửa thành “Temporary import,re-export goods or temporary export, re-import goods”.

b) Tại mục 12:

Đã in “.../Bringing currencies:”

Sửa thành “.../Carry on cash:”

c) Tại mục 13:

Đã in “...saphia...”

Sửa thành “...sapphire...”

4) Tại trang 4:

Tại phần Hướng dẫn khai hải quan:

a) Tên tiêu đề:

Đã in “... in the following cases:”

Sửa thành “...in the following:”

b) Phần nội dung sửa như sau:

“1. Having Bringingunaccompanied baggage.

2. Bringing along with over USD 5,000 or an foreign equivalent foreign value or bringingalong with over VND 15,000,000.

3. Bringing along with drafts, cheques or precious metals (silver, platinum, and alloys with containing silver, orplatinum), gemstones (diamonds, rubiesy, sapphires, emeralds) valued equal or over at VND 300,000,000 or more.

4. Bringing along with equal orover 300grams or more of gold jewelry, or artgold.

5. Having temporaryoly import,ed and re-exported goods or temporaryexport, re-import goodsvice versa.

6. Having dutiable goods: Bringing along with over 1.,5 liters of liquor from with above 22% degrees of concentration of alcohol by volume; or over 2 liters below 22% alcohol by volume; degrees or over 3liters of alcoholic beverages drinks, beer; over 200 cigarettes; over 100 cigars; over 500gram of rawtobacco; and other items valued over VND10,000,000.

7. Passenger wish to request entryrequire customs authentication when bringing currenciescertification of foreign currencies in cash with a value equal to or less thanUSD 5,000 (or orther foreign currenciesof equivalent foreign values)”

Điều 2: Hiệulực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày15/10/2015 và là một phần không tách rời của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày14/8/2015 của Bộ Tài chính Quy đnh về mẫu, chế độ in,phát hành, quản lý và sdụng Tờ khai Hải quan dùng chongười xuất cảnh, nhập cảnh.

Điều 3: Tráchnhiệm thi hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vàcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ cáchướng dẫn tại Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính vàđính chính tại Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân Tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, VP (166b).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi