ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2182/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN LOẠI HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN LẬPSANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ Quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2004 của Chính phủ Quy địnhtrách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông vàtrường trung học phổ thông có nhiều cấp học;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1317/TTr-SGD &ĐT-TCCBngày 25 tháng 07 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều1. Cho phép trường trung học phổ thông dânlập Tây Ninh chuyển sang loại hình trường trung học phổ thông tư thục với têngọi mới là trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Trườngcó tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhànước hoặc Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Địachỉ : đường Nguyễn Trãi, khu phố 4, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điều2.Trường trung học phổ thông Nguyễn BỉnhKhiêm hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lậpđược ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 28 tháng 08 năm2001 và Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trườngphổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Quyết định số07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 04 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều3. Trường trung học phổ thông Nguyễn BỉnhKhiêm chịu sự quản lý Nhà nước và quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạotỉnh Tây Ninh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định trong Điều lệtrường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiềucấp học.

Điều4. Việc chuyển trường trung học phổ thôngdân lập Tây Ninh sang loại hình trường trung học phổ thông tư thục với tên gọimới là trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm phải bảo đảm chặt chẽ vềmặt pháp lý, rõ ràng, minh bạch về mặt tài sản, vốn; bảo đảm quyền lợi chínhđáng của những người đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và pháttriển trường, quyền lợi của người lao động và quyền lợi của học sinh, phù hợpvới Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập được ban hànhkèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28 tháng 08 năm 2001 và Điềulệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông cónhiều cấp học được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02tháng 04 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều5.Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 54/QĐ-CT ngày 08 tháng 06 năm 1998 của Chủtịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập trường trung học phổ thông dân lậpTây Ninh và Quyết định số 203/QĐ-CT ngày 19 tháng 08 năm 2002 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh về việc công nhận Hội đồng quản trị trường Trung học phổthông Dân lập Tây Ninh nhiệm kỳ 2002 - 2007.

Điều6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ngành chức năng có liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Hội đồng quản trị Công tyTNHH TMDV Tân Bách Khoa và Hiệu trưởng trường trung học phổ thông dân lập TâyNinh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 6;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU-TTHĐND tỉnh
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Công an tỉnh;
- LĐVP-CVVXNV;
- Các Trung tâm : Tin học, Côngbáo;
- Lưu VT VPUBND tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân