ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2182/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTCÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TỈNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoa họcvà Công nghệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học vàcông nghệ cấp tỉnh ngày 23 tháng 10 năm 2013 về xác định danh mục đề tài, dự ánkhoa học và công nghệ năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Công văn số 981/SKHCN-QLKH ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu- thử nghiệm khoa học và công nghệ năm 2014 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có tráchnhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã phê duyệt theo đúng các quy định vềquản lý khoa học và công nghệ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤNGHIÊN CỨU - THỬ NGHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ủyban nhân dân tỉnh)

I. CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KHCN)TIẾP TỤC THỰC HIỆN NĂM 2014

A. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP NHÀ NƯỚC

1. Dự án: Tuyên truyền, phố biến kiến thứcvề sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền hình địa phương (thực hiện trong 2 năm2012-2013).

(Thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sảntrí tuệ của doanh nghiệp. Do Trung ương phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phísự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý)

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin KHCN tỉnhThừa Thiên Huế

2. Dự ánNTMN: Xây dựng mô hình ứng dụng các sản phẩm hữu cơ, sinh học để sản xuấtlúa chất lượng cao tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyểngiao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nôngthôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 thực hiện từ năm 2012. Do Bộ Khoa học vàCông nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng vàủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà

3. Dự án NTMN: Xây dựng mô hình sản xuấtvà ứng dụng chế phẩm sinh học Micromic-3 để xử lý bèo tây, rơm rạ, rác thải và cácphụ, phế phẩm nông nghiệp khác thành phân bón hữu cơ sinh học tại tỉnh ThừaThiên Huế.

(Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyểngiao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nôngthôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 bắt đầu thực hiện từ năm 2012. Do Bộ Khoahọc và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đốiứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCNtỉnh Thừa Thiên Huế

4. Dự án: Tuyên truyền, phố biến kiến thứcvề sở hữu trí tuệ trên Đài Truyền hình địa phương (thực hiện trong 2 năm2013-2014).

(Thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sảntrí tuệ của doanh nghiệp. Do Trung ương phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phísự nghiệp KHCN tỉnh đối ứng và ủy quyền địa phương quản lý)

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Thông tin KHCN tỉnhThừa Thiên Huế

5. Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ khoa họccông nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gia trại lợn nái lai F1 và lợn thương phẩm¾ máu ngoại tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyểngiao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nôngthôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 bắt đầu thực hiện từ năm 2013. Do Bộ Khoahọc và Công nghệ phê duyệt và cấp kinh phí, có kinh phí sự nghiệp KHCN tỉnh đốiứng và ủy quyền địa phương quản lý).

Đơn vị chủtrì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền

B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH

6. Đề tài: Địa chí Thừa Thiên Huế, phầnVăn hóa

Đơn vị chủ trì: Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

7. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về cácbài bản âm nhạc cung đình Huế-phần Nhã nhạc.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đôHuế

8. Đề tài: Sưu tầm, biên dịch và đề xuấthướng sử dụng các bài thuốc của Thái Y viện triều Nguyễn.

Đơn vị chủ trì: Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế

9. Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bàochế thuốc nhỏ mắt chứa hoạt chất mangiferin để điều trị bệnh dovirus Herpes gây ra ở mắt.

Đơn vị chủtrì: Công ty Cổ phần Dược Medipharco-Tenamyd tại thành phố Huế

10. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng và pháttriển kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ bằng máySASD-07 đối chứng với máy StarDust II.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trường Đại học YDược Huế

11. Đề tài: Thử nghiệm môhình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Harvath)ở Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

12. Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuấtvật liệu zeolite từ tro trấu và ứng dụng để xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủysản.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

13. Đề tài: Nghiên cứu sản xuất enzymeglucanase tái tổ hợp từ Trichoderma asperellum trong nấm men.

Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môitrường-Đại học Huế

14. Đề tài: Nghiêncứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnhThừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Đài Khí tượng Thủy văn khu vựcTrung Trung bộ

15. Đề tài: Sưutầm tài liệu, mẫu vật về tài nguyên khoáng sản tiêu biểu của Việt Nam và cácloại khoáng sản thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Địa chất Việt Nam

16. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hìnhlàng nghề truyền thống xã Phú Mậu phục vụ du lịch.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nghệ thuật Huế

17. Đề tài: Nghiên cứu tình hình bệnh thalassemiatrong cộng đồng người dân hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa ThiênHuế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Huyết học Truyền máumiền Trung - Huế

18. Đề tài: Thử nghiệm ứngdụng chất điều hòa sinh trưởng để tăng năng suất và chất lượng mủcao su khai thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Khuyến Nông – Lâm –Ngư tỉnh Thừa Thiên Huế

19. Đề tài: Ứng dụng GIS trong quản lý cơsở hạ tầng hệ thống thoát nước và phương tiện vận chuyển rác thải trên địa bànthành phố Huế.

Đơn vị chủtrì: Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị Huế

20. Đề tài: Ứngdụng viễn thám và công nghệ GIS để phân vùng khí hậu nông nghiệp chuyển đổi cơ cấucây trồng hợp lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Khí tượng Thủy vănvà Môi trường

21. Đề tài: Đánh giá nguồn lực và đề xuấtcác giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộnghèo cao.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

22. Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giảipháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnhThừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinhtế - Xã hội Đà Nẵng

23. Dự án: Tiếp nhận quy trình công nghệsản xuất ghẹ lột (Portunus pelagicus) ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủtrì: Trung tâm Giống Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế

24. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệsinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giaocông nghệ-Đại học Huế

25. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thốngđiều khiển tự động nâng hạ điện cực lò hồ quang tại nhà máy luyện xỉ titan.

Đơn vị chủtrì: Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

26. Đề tài: Nghiêncứu chuyển đổi và ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong cơ quan nhà nước tỉnhThừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Thừa Thiên Huế

27. Đề tài: Nghiên cứu bổ sung và phân bổngân hàng tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Thừa Thiên Huế

28. Đề tài: Nghiên cứu các đột biến gene23S rRNA gây kháng thuốc clarithromycine củavi khuẩn Helicobacter pylori ở các bệnh nhân viêm dạ dày mạn.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

29. Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giốnglạc TK10 kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, năng suất cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

30. Đề tài: Nghiêncứu xây dựng quy trình tạm thời vận hành liên hồ chứa Tả Trạch, Bình Điền, HươngĐiền và A Lưới nhằm giảm lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho hạ dusông Hương.

Đơn vị chủtrì: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

31. Đề tài: Nghiên cứu, tìm nguồn nguyênliệu làm vật liệu xây dựng thay thế cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa ThiênHuế.

Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

32. Đề tài: Biên soạn Từ điển Việt - Pa Cô-Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt.

Đơn vị chủ trì: Viện Từ điển và Bách khoa thưViệt Nam

33. Dự án KHCN: Xây dựng mô hình xử lý vàcung cấp nước sạch nông thôn quy mô hộ gia đình tại huyện Nam Đông, tỉnh ThừaThiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCNtỉnh Thừa Thiên Huế

34. Đề tài: Nghiên cứu tình hình mang tựkháng thể và mắc bệnh tự miễn của người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

C. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH ỦY QUYỀNĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

35. Đề tài: Phân loại, đánh giá giátrị và thí điểm trưng bày các sản phẩm văn hóa vật thể của đồngbào dân tộc ít người ở huyện A Lưới. (Ủy quyền UBND huyện ALưới quản lý)

Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa Thông tin huyện ALưới

D. CÁC NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ

36. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằmnâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý đối với Hội đoàn Công giáo ởtỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa ThiênHuế

37. Đề tài: Xây dựng thí điểm mô hìnhthống nhất tổ chức, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửacấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

38. Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nângcao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sởtrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ThừaThiên Huế

II. CÁC NHIỆM VỤ KHCN MỚI ĐƯA VÀO KẾ HOẠCHNĂM 2014

A. NHIỆM VỤ HỢP TÁC VỚI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

1. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ đầmphá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên, Môi trường vàPhát triển bền vững tại Huế

Mục tiêu định hướng:

- Có được cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang-CầuHai tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu GISHue.

Sản phẩm dự kiến:

- Cơ sở dữ liệu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

- Website hệ thống về hệ đầm phá Tam Giang-CầuHai.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

B. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNGTHỨC GIAO TRỰC TIẾP

2. Dự án: Hỗ trợ ứng dụng công nghệbiofloc trong nuôi tôm tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Giao trực tiếp Công ty Cổ phầnTrường Sơn

Mục tiêu định hướng:

- Ứng dụng thành công công nghệ biofloc trongnuôi tôm tại huyện Phong Điền.

- Có được mô hình nuôi tôm năng suất cao, đảmbảo chất lượng.

Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình kỹ thuật nuôi thâm canh tôm bằngcông nghệ biofloc.

- Mô hình nuôi thâm canh tôm ứng dụng công nghệbiofloc.

- Tôm thương phẩm.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo đăng trên bản tin KHCN.

3. Dự án: Xây dựng mô hình quản lý, nuôimột số loài cá có giá trị kinh tế bằng lồng của Đan Mạch ở vùng cửa biển tỉnhThừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnhThừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình quản lý, nuôi một số loài cácó giá trị kinh tế (cá Hồng Mỹ, cá Chim Vây Vàng, cá Dìa…) bằng lồng của ĐanMạch.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình quản lý, nuôi một số loài cá bằng lồngcủa Đan Mạch.

- Cá thương phẩm.

- Quy trình kỹ thuật nuôi.

- Biện pháp quản lý.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

4. Dự án: Xâydựng mô hình thâm canh giống cam mới Valencia 2 (V2) tại Nam Đông, tỉnh Thừa ThiênHuế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Pháttriển Nông nghiệp Huế

Mục tiêu định hướng:

Có được mô hình thâm canh cam V2 đạt năng suất>10 tấn/ha trên cây cam 4 năm tuổi có hiệu quả cao, dễ nhân rộng.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình thâm canh đạt >10 tấn/ha năm thứ 4.

- Báo cáokhoa học (bao gồm quy trình kỹ thuật thâm canh cam V2 tại Nam Đông).

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học vàcông nghệ.

5. Đề tài: Nghiêncứu và xây dựng mô hình công sở điện tử, chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa ThiênHuế.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình thí điểm công sở điện tử,chính quyền điện tử đảm bảo tính đặc trưng theo chức năng, nhiệm vụ của UBNDcác cấp, các sở, ban, ngành và liên thông giữa các cấp tỉnh, huyện, xã.

Sản phẩm dự kiến:

- Hồ sơ chi tiết hiện trạng ứng dụng công nghệthông tin tại Thừa Thiên Huế (thuộc lĩnh vực công sở điện tử, chính quyền điệntử).

- Tài liệu khung ứng dụng.

- Tài liệuchuẩn kỹ thuật khung sản phẩm công sở điện tử, chính quyền điện tử.

- Tài liệu hướng dẫn tích hợp các ứng dụng vàokhung công sở điện tử, chính quyền điện tử.

- Mô hình công sở điện tử và chính quyền điện tửvới đầy đủ các tính năng cơ bản, có khả năng mở rộng, tích hợp thêm các ứngdụng.

- Hệ thống phần mềm công sở điện tử được triểnkhai thí điểm tại một số đơn vị (tỉnh, huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thịtrấn).

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

6. Dự án: Ứngdụng hệ thống tưới phun tự động theo chu trình áp dụng cho sản xuấtgiống hoa có giá trị tại xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Mục tiêu định hướng:

- Có được mô hình tưới phun tự động theo chutrình cho sản xuất giống hoa có giá trị (2-3 loại cúc).

Sản phẩm dự kiến:

- Bản thiết kế hệ thống tưới phun tự động.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành.

- Báo cáo khoa học (bao gồm phương án thương mạihóa hệ thống tưới phun tự động).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

7. Dự án: Hỗ trợ thử nghiệm sản xuất gạchkhông nung từ đất sét đồi.

Đơn vị chủ trì: Công ty TNHH Trường An

Mục tiêu định hướng:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất gạch không nungtừ đất sét đồi (trên cơ sở sử dụng một số thiết bị sản xuất gạch Tuynel có sẵn).

- Có được sản phẩm gạch không nung từ đất sétđồi đạt tiêu chuẩn ngành.

Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình sản xuất gạch không nung từ đất sétđồi (trên cơ sở sử dụng một số thiết bị sản xuất gạch Tuynel có sẵn).

- Sản phẩm gạch không nung từ đất sét đồi đạttiêu chuẩn ngành.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học vàcông nghệ.

8. Đề tài: Sưu tầm, tuyển dịch, phục chế,số hóa tài liệu Hán Nôm ở một số làng xã vàtư gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Thư viện Tổng hợp tỉnh ThừaThiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Có được bộtài liệu Hán Nôm ở một số làng xã và tư gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế được sưutầm, tuyển dịch, phục chế, số hóa phục vụ nhu cầu tham khảo của cộng đồng.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ tài liệu sưu tầm được (văn bản, hiện vật,tài liệu sao chép,…).

- Tập tài liệu tuyển dịch và các văn bản, hiệnvật phục chế.

- Cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu Hán Nôm bảo đảmcác nguyên tắc khoa học chuyên ngành thư viện.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

9. Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu về tàinguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchtỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu định hướng:

- Có được cơ sở dữ liệu chuyên ngành về tàinguyên văn hóa, du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tích hợp được các đối tượng liên quan trong cơsở dữ liệu chuyên ngành về tài nguyên văn hóa, du lịch trên các lớp dữ liệuGISHue.

Sản phẩm dự kiến:

- Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên văn hóa,du lịch Thừa Thiên Huế được tổng hợp, số hóa, đồng bộ và tích hợp hoạt động vàohệ thống cơ sở dữ liệu GISHue sẵn sàng cho các nhu cầu khai thác.

- Hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ cho việcquản lý, vận hành, cập nhật, duy trì, khai thác và quảng bá hệ thống cơ sở dữliệu tài nguyên văn hóa, du lịch Thừa Thiên Huế trên internet.

- Quy định về cơ chế tích hợp, liên kết, quảnlý, cập nhật, duy trì, phát triển và cung cấp các dịch vụ khai thác của hệthống CSDL tài nguyên văn hóa, du lịch.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

10. Đề tài: Nghiên cứu giải pháp pháttriển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh Thừa ThiênHuế

Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về pháttriển bền vững nghề và làng nghề truyền thống.

- Đánh giá được thực trạng phát triển nghề vàlàng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất phương hướng và các giải pháp cụ thể,khả thi nhằm phát triển bền vững nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàntỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo khoa học (bao gồm các giải pháp pháttriển nghề và làng nghề truyền thống theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

11. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuậtnội soi cắt dạ dày kèm vét hạch D2 kết hợp hóa-xạ trị trong điều trị ung thư dạdày.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được kết quả điều trị ung thư dạ dàybằng phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kèm vét hạch D2 kết hợp hóa-xạ trị.

- Có được quy trình phẫu thuật nội soi cắt dạdày kèm vét hạch D2 kết hợp hóa - xạ trị trong điều trị ung thư dạ dày.

Sản phẩm dự kiến:

- Chỉ định và quy trình phẫu thuật nội soi cắtdạ dày kèm vét hạch D2 kết hợp hóa - xạ trị trong điều trị ung thư dạ dày.

- Quy trình theo dõi, tái khám, hóa-xạ trị hỗtrợ sau phẫu thuật.

- Báo cáo phân tích kết quả điều trị của quytrình này.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

12. Đề tài: Nghiên cứu sự biến đổi độ bãohòa oxy máu tĩnh mạch trung tâm (ScVO2) ởcác bệnh nhân chấn thương sọ não trong 7 ngày đầu.

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được sự biến đổi độ bão hòa oxy máutĩnh mạch trung tâm (ScVO2) ở các bệnh nhân chấn thương sọ não.

- Xác định mối liên quan giữa độ bão hòa oxy máutĩnh mạch trung tâm (ScVO2) với thang điểm Glasgow, Glucose, Natri, IL-6,Cortisol máu và tiên lượng của bệnh nhân chấn thương sọ não.

Sản phẩm dự kiến:

- Phác đồ điều trị ở các bệnh nhân chấn thươngsọ não trong 7 ngày đầu (trên cơ sở phác đồ đã có).

- Chuyên mục phổ biến trên truyền hình.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành

13. Đề tài: Ứng dụng tế bào gốc tủy xươngtự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hổng xương.

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Chấn thương chỉnhhình-Phẫu thuật, tạo hình-Bệnh viện Trung ương Huế

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiệu quả sử dụng tế bào gốc tủyxương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hổng xương.

- Có được quy trình sử dụng tế bào gốc tủy xươngtự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hổng xương.

Sản phẩm dự kiến:

- Chỉ định và quy trình sử dụng tế bào gốc tủyxương tự thân điều trị chậm liền xương, khớp giả và khuyết hổng xương.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

14. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng sức khỏesinh sản của phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế và hiệu quả của một sốmô hình can thiệp.

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược Huế

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được các chỉ số về sức khỏe sinh sảncủa phụ nữ dân tộc thiểu số tại 2 huyện Nam Đông và A Lưới.

- Triển khaithí điểm mô hình can thiệp dựa vào cộng đồng và nhóm đặc thù.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình can thiệp thí điểm.

- Chuyên mục truyền thông về sức khỏe sinh sảncủa phụ nữ dân tộc thiểu số trên truyền hình.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

C. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƯƠNGTHỨC TUYỂN CHỌN

15. Dự án: Khảo nghiệm một số giống sắn cótriển vọng và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùngsinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được một số giống sắn có triển vọngthích ứng với các vùng sinh thái nhằm phát triển bền vững vùng nguyên liệu sảnxuất tinh bột.

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật thâm canh sắnbền vững theo các vùng sinh thái chính cho các giống sắn mới được bổ sung.

Sản phẩm dự kiến:

- 1 - 2 giống đã được công nhận có năng suất,hàm lượng tinh bột cao, rải vụ được.

- Quy trình kỹ thuật thâm canh đối với giống mới.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

16. Đề tài: Nghiên cứu sự bồi lắng đầm LậpAn, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được cơ sở khoa học của quá trình bồilắng, các yếu tố tác động đến biến động hình thái đáy đầm Lập An.

- Đánh giá được tác động của sự bồi lắng đến môitrường, sinh thái và dân sinh.

- Đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ cụthể, khả thi nhằm cải thiện hiện trạng, góp phần phát triển bền vững đầm Lập An.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu, dữ liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo khoa học (bao gồm các giải pháp).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

17. Đề tài: Đánhgiá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa ThiênHuế.

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiện trạng tài nguyên sinh vậttại tỉnh Thừa Thiên Huế (trên cơ sở tài liệu hiện có).

- Có được cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vậttại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ sưu tập mẫu sinh vật có ích tại tỉnh ThừaThiên Huế.

- Cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnhThừa Thiên Huế.

- Báo cáo về hiện trạng tài nguyên sinh vật tỉnhThừa Thiên Huế.

- Báo cáo về kinh nghiệm sử dụng các loài sinhvật có ích tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vậttại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo giải pháp phát triển một số loài cótriển vọng tại tỉnh nhằm phát triển kinh tế-xã hội.

- Báo cáo giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tạitỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

18. Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái,đề xuất mô hình phát triển cây Mán đĩa (Archidendron clyearia (Jack.) I.Niel)tại Thừa Thiên Huế để tạo nguồn dược liệu.

Mục tiêu định hướng:

- Khảo sát được đặc điểm sinh thái, khoanh vùngphân bố của cây Mán đĩa ở Thừa Thiên Huế.

- Xác định được thành phần hóa học, tác dụngdược lý.

- Có được mô hình trồng thử nghiệm cây nguyênliệu ở vùng sinh thái thích hợp.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình trồng thử nghiệm.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

19. Đề tài:Quảnlý quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền GIS.

Mục tiêu định hướng:

- Có được cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựngthống nhất, dùng chung cho tỉnh Thừa Thiên Huế, tích hợp với hệ thống cơ sở dữliệu GISHue.

- Xây dựng được phần mềm khai thác và cung cấpthông tin quy hoạch phát triển đô thị cho cộng đồng chạy được trên môi trườngmạng.

- Có được quy trình thống nhất giữa các bản vẽquy hoạch và cơ sở dữ liệu GIS phục vụ cho việc phát triển, tích hợp nguồn dữliệu quy hoạch vào cơ sở dữ liệu GISHue.

Sản phẩm dự kiến:

- Cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng đô thị tỉnhThừa Thiên Huế trên nền GISHue.

- Phần mềm khai thác và cung cấp thông tin quyhoạch phát triển đô thị chạy được trên môi trường mạng.

- Quy trình thống nhất giữa các bản vẽ quy hoạchvà cơ sở dữ liệu GISHue.

- Dự thảo quy định trình UBND tỉnh về thống nhấtgiữa các bản vẽ quy hoạch và cơ sở dữ liệu GISHue.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

20. Đề tài: Nghiên cứu sản xuấtHydroxyapatite từ vỏ sò ở quy mô pilot và đề xuất các hướng ứng dụng.

Mục tiêu định hướng:

- Sản xuất được Hydroxyapatite từ vỏ sò ở quy môpilot.

- Đề xuất được phương án sản xuất và các hướngứng dụng cụ thể.

Sản phẩm dự kiến:

- Sản phẩm Hydroxyapatite từ vỏ sò.

- Quy trình sản xuất Hydroxyapatite từ vỏ sò ởquy mô pilot.

- Báo cáo khoa học (bao gồm phương án sản xuấtvà các hướng ứng dụng cụ thể).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyênngành.

D. NHIỆM VỤ KHCN HỖ TRỢ CẤP CƠ SỞ

21. Dự án hỗ trợ UBND huyện A Lưới: Xâydựng mô hình trồng măng tây xanh tại huyện A Lưới.

Mục tiêu định hướng:

Có được mô hình trồng măng tây xanh có hiệu quảkinh tế.

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình trồng măng tây xanh có hiệu quả kinhtế.

- Măng tây xanh thương phẩm.

- Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình kỹ thuậttrồng măng tây xanh).

- Bài báo khoa học đăng trên bản tin.

Danh mục này có tổng cộng 59 đề tài, dự án./.