ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2183/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP ĐƯỜNGĐT.721 (ĐOẠN TỪ KM 31+300 ĐẾN KM 37+864)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửađổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 118/KHĐT-XDTĐ ngày 23/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnhKhoản 8, Điều 1 Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nângcấp đường ĐT.721 (đoạn từ Km 31+300 đến Km 37+864), huyện Cát Tiên; cụ thể nhưsau:

1. Khoản 8 - Tổng mức đầu tư: điềuchỉnh từ 43.421 triệu đồng thành 68.193 triệu đồng (sáu mươi tám tỷ, một trămchín mươi ba triệu đồng); trong đó điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây lắp: 58.621 triệuđồng;

- Chi phí QLDA: 821 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn: 1.984 triệu đồng;

- Chi phí khác: 1.907 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 1.500triệu đồng;

- Chi phí rà phá bom, mìn: 223triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 3.947 triệuđồng.

2. Các nội dung khác của dự án vẫnthực hiện theo Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Khobạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Giám đốc Trung tâm Quản lývà khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên và thủ trưởng các cơ quan liênquan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên