ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2183/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DU LỊCH CỤM ĐIỂM DI TÍCH LĂNG MINHMẠNG - LĂNG GIA LONG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều Nghịđịnh số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về côngtác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngânsách nhà nước tỉnh;

Căn cứ Công văn số 3914/BKHĐT-KTDV ngày 11/6/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến thẩmđịnh nguồn vốn dự án Đường du lịch cụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng GiaLong, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2064/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầutư xây dựng Đường du lịch cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng - Lăng Gia Long vớinhững nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đường du lịchcụm điểm di tích lăng Minh Mạng - lăng Gia Long.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư vàXây dựng thị xã Hương Trà.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Côngty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông Thừa Thiên Huế.

4. Chủ nhiệm lập dự án: KS.Trương Văn Trường Sơn.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:Phục vụ giao thông, phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống cho ngườidân vùng gò đồi.

6. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Xây dựng tuyến đường dài 3,95km,điểm đầu nối với cầu Hữu Trạch, điểm cuối tại đường vào lăng Gia Long với quymô đường cấp V đồng bằng, nến đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m

- Kết cấu mặt đường bê tông ximăng, công trình trên tuyến quy mô vĩnh cửu, tải trọng HL93.

- Công trình trên tuyến gồm cầu KimNgọc có chiều dài toàn cầu 34m, khổ cầu rộng 7m; các cống ngang đảm bảo khảnăng thoát nước

7. Địa điểm xây dựng: xãHương Thọ, thị xã Hương Trà.

8. Diện tích sử dụng đất:khoảng 8ha.

9. Phương án xây dựng:

- Hướng tuyến mới.

- Nền đường đào, đắp đất đầm chặtK95-K98.

- Kết cấu mặt đường BTXM M300 dày24cm,móng cấp phối đá dăm.

- Cầu Kim Ngọc: gồm 1 nhịp dầm bêtông cốt thép dự ứng lực dài 18m, móng cọc khoan nhồi đường kính 1m, mỗi mố gồm4 cọc chiều dài dự kiến 15m.

- Hệ thống thoát nước ngang: xâydựng hệ thống cống ngang gồm các cống hộp đỗ tại chỗ, cống tròn, cống vuông lắpghép đảm bảo khả năng thoát nước.

- Thoát nước dọc: đào rãnh đất đốivới những đoạn nền đào và đắp thấp.

- Xây dựng, bố trí hệ thống an toàngiao thông và các hạng mục khác đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo cấp đường.

10. Loại, cấp công trình:công trình đường bộ, cấp III.

11. Phương án giải phóng mặtbằng: Bồi thường đất mồ mả, cây cối hoa màu khoảng 7,5ha, không có hộ phảitái định cư.

12. Tổng mức đầu tư: 44.483triệu đồng, trong đó:

- Xây lắp: 32.993 triệu đồng

- Đền bù GPMB (tạm tính): 1.017triệu đồng

- Quản lý dự án: 534 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 1.657triệu đồng

- Chi phí khác: 562 triệu đồng

- Dự phòng: 7.720 triệu đồng

13. Nguồn vốn đầu tư: Ngânsách nhà nước, gồm Ngân sách Trung ương (Vốn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sáchtrung ương theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2012 đối với hỗ trợ đầutư hạ tầng du lịch) và Ngân sách địa phương đối ứng.

14. Hình thức quản lý dự án:Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Thời gian thực hiện dự án:3 năm, kể từ ngày khởi công.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Vănhóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xãHương Trà, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng thị xã Hương Trà, và Thủ trưởng cáccơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: XDCB;
- Lưu: VT, XDGT

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao