ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2187/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướngdẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quanchuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấpxã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xâydựng tại Tờ trình số 958/TTr-SXD ngày 07/10/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 1640/TTr-SNV ngày 07/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quảnlý chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng (dưới đây gọi tắt là Phòng)

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựngcó trách nhiệm quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng theo quy định củapháp luật.

Điều 3.

1. Phòng có Trưởng phòng và một(01) đến hai (02) Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Các chức danhTrưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệmtheo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chínhNhà nước thuộc tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng thuộc biênchế hành chính nằm trong tổng số biên chế của Sở Xây dựng được Chủ tịch UBNDtỉnh giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội Vụ: 03 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT(T-QD235-11/11)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm