ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TB VÀ XH QUẢNG NINH

Về việc uỷ quyền ký, cấp sổ hộ nghèo.

______________

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH QUẮNG NINH

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-UB ngày 13/06/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh, qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấư tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 53/1998/TT-LT /BGD&ĐT-BTC-BLĐ&XH ngày 25/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Công văn số 2831/UBND ngày 28/10/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện ký, cấp sổ hộ nghèo:

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bảo trợ xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Uỷ quyền cho Chủ tịch ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh ký và cấp sổ hộ nghèo cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Điều 2: Các ông bà: Chủ tịch ủy ban.Nhân dân Các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Chánh văn phòng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội của Sở căn cứ Quyết định thi hành./.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Đình Tuấn