ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2189/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCQUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phíchăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọvà biểu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tạiCông văn số 2206/STC-HCSN ngày 02 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổitrên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức chi:

a) Đối với xã, phường, thị trấn (cấpxã): Mừng thọ người cao tuổi 70, 75 tuổi, một suất quà là 70.000đồng/cụ.

b) Đối với huyện, thị xã, thành phốTuy Hòa (cấp huyện): Mừng thọ người cao tuổi 80, 85 và 95 tuổi, một suất quà là120.000 đồng/cụ.

c) Đối với cấp tỉnh:

- Mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi đượcChủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật giá trị 100.000 đồng và300.000 đồng tiền mặt;

- Mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi đượcChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 métvải lụa và 500.000 đồng tiền mặt;

- Mừng thọ người cao tuổi trên 100 tuổi,một suất quà là 200.000 đồng/cụ.

2. Về thời gian chúc thọ: Hàng nămchia làm 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Cấp tỉnh mừng thọ các cụ Đạithọ 90 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm;

- Đợt 2: Cấp xã, cấp huyện mừng thọcác cụ 70, 75, 80, 85 và 95 tuổi vào Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam(ngày 06 tháng 6 hàng năm).

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

Do ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện và cấpxã chi theo phân cấp và được bố trí vào dự toán chi ngân sách hàng năm như sau:

- Cấp tỉnh:Bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động-Thương binh vàXã hội, để mừng thọ các cụ Đại thọ 90 tuổi, 100 tuổi và trên 100 tuổi.

- Cấp huyện: Bố trí trong dự toán chithường xuyên hàng năm của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, để mừng thọ ngườicao tuổi 80, 85 và 95 tuổi.

- Cấp xã: Bố trí trong dự toán chithường xuyên hàng năm của UBND xã, phường, thị trấn, để mừng thọ người cao tuổi70, 75 tuổi.

Các quy định khác còn lại không nêutrong Quyết định này thì được thực hiện theo quy định tại Thông tư số21/2011/TT-BTC và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết địnhsố 894/2009/QĐ-UBND ngày 21/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi tặngquà mừng thọ các cụ cao niên trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra trong việc thựchiện theo quy định.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Trưởng banBan Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh,Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Nhất