BỘ TÀI CHÍNH
-------
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3288/QĐ-BTC
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 VỀ VIỆC CÔNG BỐ TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ
ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2014
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đất không có di chúc ? Làm thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Đính chính danh sách các tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 như sau:
1. Tại Danh sách các tổ chức tư vấn xác định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014 kèm theo Quyết định số 3288/QĐ-BTC:
Đã in: "4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)".
Nay sửa lại là: "4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Quyết định 3288/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn nhà nước, Tổng công ty Nhà nước;
- Các tổ chức tư vấn định giá;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Website BTC;
- Lưu: VT, VP
TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về ranh giới đất với nhà hàng xóm ?