ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 219/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIẤY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
Căn cứ quyết định số 111/HĐBT ngày 25-8-1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhữngmặt hàng Nhà nước độc quyền kinh doanh;
Theo đề nghị của các đồng chí Trưởng Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh, Giámđốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Trưởng Ban quản lý thị trườngthành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời về tổchức sản xuất và quản lý ngành giấy của thành phố.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sở Công nghiệp phốihợp với các ngành chức năng hướng dẫn việc thực hiện. Những quyết định trước đâytrái với những điều trong bản quy định kèm theo quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3 : Các đồng chí ChánhVăn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giámđốc các Sở, Ban, Ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIẤY CỦA THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-UBngày 24-10-1985 của UBND TP.Hồ Chí Minh)

“Giấy”, không thuần túy là sản phẩmtrực tiếp của ngành giấy phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng; mà còn là “giấy nguyênliệu” cung ứng cho các ngàh sản xuất ra nhiều loại sản phẩm công nghiệp khác.

Nhằm phát triển ngành giấy, nângcao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngành giấy đượcsắp xếp tổ chức lại sản xuất thành một ngành kinh tế kỹ thuật thống nhất vàxuyên suốt từ xí nghiệp quốc doanh cấp thành phố đến các thành phần kinh tế kháchiện có cơ sở sản xuất bột giấy, xeo giấy trên địa bàn thành phố.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Liên hiệp xí nghiệp giấy thuộc Sở công nghiệp là cơ quan quảnlý ngành giấy thành phố (gọi tắt là ngành), theo nguyên tắc quản lý ngành kếthợp với quản lý theo địa bàn quận, huyện.

Ngành có trách nhiệm thực hiện kếhoạch cải tạo sắp xếp lại tổ chức sản xuất đối với các cơ sở sản xuất bột giấy,cơ sở xeo giấy, thống nhất và xuyên suốt từ xí nghiệp quốc doanh thành phố đếnxí nghiệp quốc doanh quận, huyện, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp hợpdoanh hợp tác xã, tổ hợp sản xuất, hộ sản xuất gia đình và cá thể trên địa bànthành phố theo đề án đã được duyệt.

Điều 2 : Sau khi sắp xếp lại sản xuất, ngành giấy có các thành phầnkinh tế sau:

- Xí nghiệp quốc doanh cấp thànhphố và quận huyện.

- Xí nghiệp công tư hợp doanh.

- Xí nghiệp hợp doanh.

- Hợp tác xã

- Sản xuất gia đình.

Điều 3 : Các cơ sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế ghi ở điều 2, đượcphân công sản xuất bột giấy và xeo giấy như sau:

a) Khuyến khích các cơ sở sản xuấtbột giấy, khai thác mọi nguồn nguyên liệu, cải tiến công nghệ, ứng dụng tiến bộkỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất bột giấy, từ công nghệ thủ công đến hiệnđại (ngâm vôi, hóa chế thủ công và hóa chế áp lực), hoặc sản xuất bột giấy từgiấy vụn, giấy lề, giấy phế dùng lại.

b) Số cơ sở chuyên xeo giấy qua nguồnbột giấy thu mua của các cơ sở sản xuất, từ giấy vụn, giấy lề, giấy phế dùnglại, hoặc bằng nguyên liệu lồ ồ ngâm vôi, cây đay, nay được sắp xếp lại tổ chứcđể gắn với các cơ sở sản xuất bột giấy từ nguyên liệu kể trên thành cơ sở sảnxuất có công nghệ khép kín từ sản xuất bột giấy đến xeo giấy ra thành phẩm giấy.

Các hợp tác xã cấp cao chuyên sảnxuất vở học sinh, được tổ chức khép kín từ sản xuất bột giấy, xeo giấy, in kẻhàng và đóng vở.

c) Để quản lý ngành in theo chế độhiện hành, kể từ ngày ban hành quy định tạm thời này, các sở, ban, ngành, quận,huyện và các cơ quan thuộc Trung ương có cơ sở in trên địa bàn thành phố khôngđược tổ chức xeo giấy khép kín với cơ sở, xí nghiệp in.

Số cơ sở in tổ chức khép kín vớisản xuất bột giấy và xeo giấy hiện có, tạm thời được duy trì hiện trạng song phảichịu sự quản lý của ngành.

Điều 4 : Kể từ ngày ban hành quy định tạm thời này tạm ngưng cấp giấyphép sản xuất kinh doanh đối với cơ sở hành nghề xeo giấy theo công nghệ cũ kỹ,chất lượng không đảm bảo, hiệu quả kinh tế kém, hoặc xeo giấy một mặt láng.

Việc xét cấp giấy phép hành nghềsản xuất bột giấy, xeo giấy trên địa bàn thành phố phải có sự thống nhất giữa Ủyban Nhân dân quận huyện với ngành, để bảo đảm quy hoạch và tính cân đối của kếhoạch toàn ngành.

Điều 5 : Ngành được phép liên doanh, liên kết kinh tế với các ngànhkinh tế khác trong khu vực, với các tỉnh bạn để tạo vùng nguyên liệu sản xuất chongành giấy, tổ chức hợp đồng thu mua nguyên liệu theo quy chế của các tỉnh vàcủa thành phố, bảo đảm phân phối thỏa đáng quyền lợi các bên.

- Khuyến khích các thành phần kinhtế thuộc ngành giấy, huy động vốn ngoại tệ, nguyên liệu, hóa chất để phát triểnsản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh sản phẩm xuất khẩu. Thành phốsẽ miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với số nguyên liệu hóa chất gởi từ nướcngoài về cho thân nhân sản xuất trong nước mà có hợp đồng bán sản phẩm lại choNhà nước theo giá thỏa thuận.

- Ngành được vận dụng các chính sáchhuy động vốn vay để đầu tư đổi mới kỹ thuật tạo điều kiện tăng số lượng và chấtlượng sản phẩm.

Điều 6 : Ngành cần soạn thảo các văn bản sau đây trình Thường trực Ủyban Nhân dân thành phố ban hành dưới dạng quy chế để quản lý ngành.

1. Quy hoạch và phương hướng pháttriển dài hạn, chính sách đầu tư phát triển ngành đúng với phương hướng pháttriển kinh tế xã hội của thành phố.

2. Quy định về cách xây dựng và chỉđạo thực hiện theo phương hướng làm kế hoạch từ cơ sở.

3. Quy định tiêu chuẩn chất lượngcho những mặt hàng chuẩn.

4. Định mức tiêu hao nguyên liệu.

5. Quy chế quản lý ngành đối vớicác xí nghiệp in có cơ sở sản xuất bột giấy, xeo giấy khép kín đang còn tạm đượcduy trì.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGÀNH GIẤY

Điều 7 : Xí nghiệp liên hợp giấy trực thuộc Sở công nghiệp hiện nayđược sắp xếp tổ chức lại thành liên hiệp xí nghiệp giấy thuộc Sở công nghiệp, baogồm các xí nghiệp sau:

+ Xí nghiệp quốc doanh Giấy VĩnhHuê.

+ Xí nghiệp quốc doanh 2 (MaiLan).

+ Xí nghiệp công tư hợp doanh giấysố 1 (Tiến Đức).

+ Xí nghiệp công tư hợp doanh giấysố 3 (Xuân Đức).

+ Xí nghiệp quốc doanh giấy LinhXuân (khi Bộ Công nghiệp nhẹ chuyển giao lại cho thành phố quản lý).

Các xí nghiệp giấy nói trên hoạtđộng theo chế độ hạch toán kinh tế đầy đủ, có tư cách pháp nhân theo quy định hiệnhành của Nhà nước chịu sự quản lý trực tiếp của Liên hiệp xí nghiệp giấy.

Liên hiệp xí nghiệp giấy được tổchức các đơn vị hậu cần phục vụ sản xuất như: xí nghiệp vật tư ngành giấy, phòngthí nghiệm và nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, xí nghiệp sửa chữavà chế tạo phụ tùng, thiết bị cho ngành giấy.

Điều 8 :Ngành giấy thành phố được tổ chức các nhòm sản phẩm theo quychế tổ chức và hoạt động của nhóm sản phẩm, ban hành kèm theo quyết định số 24/QĐ-UB ngày 18-2-1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Gồm 5 nhóm sau:

Nhóm 1 : Giấy in báo, in sách, giấycarton.

Nhóm 2 : Giấy pelure, giấy inronéo.

Nhóm 3 : Giấy học sinh, giấy vệ sinh,giấy vấn thuốc, khăn ăn.

Nhóm 4 : Sản xuất bộ giấy các loại.

Nhóm 5 : Sản xuất giấy súc.

Nhóm sản phẩm được tổ chức theo nguyêntắc kết hợp theo chuyên môn hóa với quản lý trên địa bàn khu vực hợp lý. Xínghiệp quốc doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp hợp doanh ngành haythuộc quận huyện là xí nghiệp đầu đàn của từng nhóm sản phẩm.

Điều 9 : Kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và quản lý thị trường.

Kế hoạch sản xuất : Được xâydựng từng cơ sở sản xuất, trên địa bàn quận huyện và tổng hợp thành kế hoạchsản xuất toàn ngành khi kế hoạch được duyệt, cơ sở sản xuất trực thuộc quyềnquản lý cấp nào do cấp đó chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện.Liên hiệp xí nghiệp giấy làm chức năng quản lý ngành theo quy chế.

Các cơ sở sản xuất đều được chủ độngtìm khách hàng ký kết hợp đồng kinh tế trong gia công và các mối quan hệ hợp táckinh tế trong khuôn khổ các quy định hiện hành của Ủy ban Nhân dân thành phố,đồng thời gởi các hợp đồng kinh tế và văn bản hợp tác đã ký kết về Liên hiệp xínghiệp giấy thành phố.

Tiêu thụ sản phẩm và quản lý thịtrường:

a) Sản phẩm sản xuất theo kế hoạchđược giao cũng như hợp đồng gia công, đơn vị sản xuất giao nộp đầy đủ cho kháchhàng theo hợp đồng.

b) Sản phẩm sản xuất từ kế hoạchtự cân đối, các cơ sở sản xuất tiêu thụ qua các hình thứ sau:

Qua Thương nghiệp quốc doanh

Đối lưu với các địa phương để lấynguyên liệu

Qua Thương nghiệp hợp tác xã quận,huyện, phường, xã.

Được giữ một phần sản phẩm để đốilưu vật tư.

c) Các loại sản phẩm giấy và bộtgiấy không được mua đi bán lại trên thị trường tự do. Việc bán lẻ cho người tiêudùng do hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đảm trách.

d) Các cửa hàng và đại lý làm dịchvụ thu mua giấy vụn, giấy lề, giấy dùng lại thuộc quận, huyện, phường, xã đềuđược quyền tổ chức thu mua nguồn nguyên liệu đó trên địa bàn thành phố theo phươngthức trả tiền mặt, hoặc đổi giấy nguyên phẩm v.v… Nguyên liệu thu mua cần đượccung ứng trực tiếp đến cơ sở sản xuất, không được dùng nguồn giấy thu mua đólàm dịch vụ thương mãi.

Điều 10 : Về giá:

Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyềncho Ủy ban Vật giá thành phố cùng Liên hiệp xí nghiệp giấy thành phố, Sở Thươngnghiệp, Ủy ban Nhân dân các quận huyện nghiên cứu vận dụng thống nhất giá bánbuôn, bán lẻ sản phẩm giấy do Liên hiệp xí nghiệp giấy thành phố sản xuất trongkhung giá chuẩn của Nhà nước.

Chính quyền các cấp, cùng các ngànhcó trách nhiệm phối hợp tổ chức quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc thi hành giá vàcó hình thức xử lý thích đáng đối với các trường hợp vi phạm giá.

Điều 11 : Căn cứ bản quy định tạm thời về tổ chức sản xuất, quản lýkinh doanh ngành giấy. Ủy ban Nhân dân các quận huyện phối hợp với các ngành tiếnhành cải tạo sắp xếp tổ chức lại các cơ sở sản xuất bột giấy, xeo giấy trên địabàn theo quy định, có sự phân công phân cấp về tổ chức sản xuất và quản lý kinhdoanh đối với phường, xã cho phù hợp với tình hình thực tế của quận huyện.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 12 : Sở Công nghiệp, Liên hiệp xã thành phố, Ủy ban Nhân dân cácquận huyện, Ban cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố, Liên hiệp xí nghiệpgiấy, các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan Trung ương có cơ sở in, sảnxuất bột giấy, xeo giấy khép kín tại thành phố và các ngành có liên quan chịutrách nhiệm tổ chức triển khai việc thực hiện bản quy định tạm thời này.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ