ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1993

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bản quy định tạm thời thống nhất quản lý nguồn vốn sự nghiệp đầu tư cho các công trình mang tính chất xây dựng cơ bản của xã, phường và các sự nghiệp kinh tế - văn xã trong toàn tỉnh

_________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào yêu cầu đầu tư và khả năng ngân sách hàng năm của địa phương;

Để quản lý tốt nguồn vốn sự nghiệp của địa phương;

Xét đề nghị của Sở tài chính vật giá,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay quyết định kèm theo bản quy định tạm thời việc thống nhất quản lý nguồn vốn sự nghiệp đầu tư cho các công trình mang tính chất xây dựng cơ bản của xã, phường và các sự nghiệp kinh tế - văn xã trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 2. Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký, giao cho các ngành: Sở tài chính, Chi cục kho bạc tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Lâm