ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2 19/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ PHẪU THUẬT CHO TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2018 DO TỔ CHỨC LOTUS HUMANITARIAN AID FOUNDATION TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

n c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng việntrợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư s 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án huy động nguồn lực để tổ chức phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Báo cáo thẩm đnh số 45/BCTĐ-SNgV ngày 28/01/2016 và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 10/SLĐTBXH ngày 05/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2018 do Tổ chức Lotus Humanitarian Aid Foundation tài trợ, với những nội dung sau:

1. Tên Dự án: Dự án Hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị tim bẩm sinh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2018.

2. Tên tổ chức tài trợ: Lotus Humanitarian Aid Foundation (LHAF).

3. Chủ Dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh).

4. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2018.

5. Địa điểm thực hiện Dự án: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6. Mục tiêu của Dự án: Hỗ trợ kinh phí khám sàng lọc cho 200 trẻ em và phẫu thuật cho 60 trẻ em bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phn cải thiện điều kiện sng, tạo điều kiện đtrẻ em được sng an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

7. Các hoạt động của Dự án gm

- Khám sàng lọc cho 200 trẻ em bị tim bẩm sinh.

- Hỗ trợ cho 60 ca bị tim bẩm sinh được chỉ định phẫu thuật.

8. Tổng kinh phí thực hiện: 2.772.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí tài trợ của Tổ chức LHAF: 30.000 USD, tương đương 675.510.000 đồng (tỷ giá: 01 USD tương đương 22.517 VND), chiếm 24% tổng kinh phí Dự án, dùng để chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 60 ca trẻ em bị tim bẩm sinh;

- Kinh phí khác do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội huy động: 1.214.490.000 đồng, chiếm 44% tổng kinh phí Dự án, dùng để chi hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 60 ca trẻ em bị tim bẩm sinh;

- Kinh phí đối ứng của tỉnh: 882.000.000 đồng, chiếm 32% tổng kinh phí Dự án, dùng để chi cho việc khám sàng lọc 200 trẻ em; hỗ trợ chi phí phẫu thuật và tiền ăn, đi lại cho 60 ca được chỉ định phẫu thuật tim bẩm sinh.

Nguồn kinh phí đối ứng: Sử dụng kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong dự toán năm 2016 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 là294 triệu đồng. Đối với năm 2017 và 2018, cùng thời điểm xây dựng dự toán hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán thực hiện Dự án, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

1. Thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng nội dung, mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh phối hợp với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị liên quan lập kế hoạch chi tiết khám sàng lọc và đưa trẻ em đi phẫu thuật theo danh sách đã được chỉ định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT TT UBND tỉnh;
- Tổ chức LHAF;
- VPUB: PCVP (VX), VHXH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNthv33.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích