ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 20/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục CT phía Nam);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm nhân dân t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, M
i09/02.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Trần
Hng Quân

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
: 219/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTPngày15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 củaUBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng, kiến nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cho pháp luật được thi hành nghiêm minh, thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải thực hiện thường xuyên, kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn, gắn với hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02/2016.

1.2. Phổ biến, tập huấn các văn bản quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Phbiến các văn bản quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan khác liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

- Tổ chức 01 cuộc hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp và cán bộ phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật của UBND cấp huyện.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; doanh nghiệp nhà nước và UBND cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý I/2016.

1.3. Hướng dẫ n, đôn đốc, kiểm tra sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức hoạt động kiểm tra tại sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

2.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm

Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai gắn với thực hiện kim tra văn bản QPPL, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trọng tâm theo dõi nhằm thực hiện hiệu quả cải cách hành chính trong các lĩnh vực này.

2.2. Theo dõi theo ngành, lĩnh vực

Đối với các lĩnh vực khác (ngoài lĩnh vực trọng tâm), sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương để xác định lĩnh vực ngành cần theo dõi, đánh giá trong năm 2016 cho phù hợp, đúng theo quy định.

- Nội dung công việc:

+ Nội dung thực hiện theo dõi theo quy định từ Điều 5 đến Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND .

+ Hình thức theo dõi thực hiện theo quy định từ Điều 8 đến Điều 10 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND .

+ Kết thúc việc theo dõi xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

+ Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành chủ quản theo ngành, lĩnh vực và UBND cấp huyện.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có liên quan.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2016.

2.3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp lut

- UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm tại các đơn vị, địa phương (Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND huyện Ngọc Hiển và UBND huyện Phú Tân).

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, UBND cấp xã không được chọn kiểm tra, trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật tổ chức kiểm tra, tổng hợp (kết hp cùng báo cáo năm 2016) báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp chung trong báo cáo năm.

- Trên cơ sở trọng tâm theo dõi tại Kế hoạch này, những đơn vị, địa phương được chọn kiểm tra tổng hợp số liệu (từ ngày 01/10/2015 đến hết 31/7/2016) báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 05/8/2016 để phục vụ Đoàn kiểm tra. Nội dung báo cáo thực hiện đầy đủ theo Phụ lục số 2 (gồm Đcương và các biểu mẫu) của Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Kết thúc kiểm tra Thông báo kết quả kiểm tra đối với những đơn vị được kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8/2016.

2.4. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Thực hiện chuẩn bị tổ chức điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua các hình thức: Thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Kết thúc điều tra xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và văn bản xử lý kết quả điều tra, khảo sát.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2016.

2.5. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Tiếp nhận, thu thập thông tin, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra kiến nghị, phản ánh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

- Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật các đơn vị, địa phương ban hành văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian hoàn thành: Cả năm 2016.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

2.6. Theo dõi đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

- Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục theo quy định tại phần II Kế hoạch này và việc thu thập thông tin thoạt động quản lý hành chính, hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kim soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh, từ báo cáo của sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Ngày 15/10/2016.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

III. TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu thực hiện có hiệu quả những nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

- Tham mưu xây dựng, quản lý đội ngũ cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh đtham gia thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về ngành, lĩnh vực.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Kế hoạch này.

- Giúp UBND tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và sở, ban, ngành có liên quan lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. S, ban, ngành tỉnh

- Trên cơ sở Kế hoạch này và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước theo chuyên ngành, xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 tại cơ quan, đơn vị mình trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch của tỉnh ban hành và gửi Sở Tư pháp để theo dõi.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị quản lý. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền quản lý.

- Chỉ đạo sắp xếp tổ chức, biên chế và bố trí kinh phí, bảo đảm các điều kiện cn thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị quản lý đúng theo quy định của pháp luật.

- Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các tổ chức thành viên, thông qua hoạt động của mình phối hợp cung cấp thông tin kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

3. UBND cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này, trong thời gian 15 ngày phải xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trong đó xác định rõ lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (đã được xác định tại Kế hoạch này). Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác bổ sung vào kế hoạch của UBND cấp huyện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này và Kế hoạch của địa phương.

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo sắp xếp tổ chức, biên chế và bố trí kinh phí, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn đúng theo quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật sử dụng trong kinh phí không thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/10/2016 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định (nội dung thực hiện theo quy định tại Thông tư s10/2015/TT-BTP ).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh, vướng mắc yêu cầu kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp hoặc thông qua số điện 07803.550827) để được hướng dẫn, giải quyết./.