THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2190/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tham gia Phó Trưởng ban Thường trực, thay ông Nguyễn Hải Đường.

2. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, tham gia Phó Trưởng ban, thay bà Nguyễn Thị Xuyên.

3. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, tham gia Phó Trưởng ban, thay ông Phan Văn Mãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch


- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- UBND tnh, thành phố trực thuộc TW;Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TH;

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam