ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2193/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 05 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤCVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THIHÀNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật banhành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháptại Tờ trình số: 429/TTr-STP ngày 27 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định nàydanh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệulực thi hành một phần và toàn bộ văn bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốcSở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁPLUẬT DO UBND TỈNH ĐÃ BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN VÀ TOÀN BỘ NĂM 2013(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2193/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013của Chủ tịch UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy bannhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2013)

TT

Tên văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng, năm hết hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định số: 1105/QĐ-UBND ngày 20/6/2003 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/6/2003

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/4/2013

2

Quyết định số: 1672/2004/QĐ-UBND ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng công chức cấp xã

13/9/2004

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 532/2013/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 Về việc ban hành Quy chế Tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

25/4/2013

3

Quyết định số: 832/2010/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định các chế độ trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

20/4/2010

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 200/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm

10/02/2012

4

Quyết định số: 1636/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

10/8/2010

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 556/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

28/4/2013

5

Quyết định số: 20/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

06/01/2011

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/8/2013

6

Quyết định số: 124/2012/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn

19/01/2012

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 1206/2013/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 về việc ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

12/8/2013

7

Quyết định số: 158/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung Quyết định số: 832/2010/QĐ-UBND ngày 20/4/2010 của UBND tỉnh về việc quy định các chế độ trợ cấp cho người nghiện ma tuý, người bán dâm bị bắt buộc đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn

04/02/2012

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 200/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm

10/02/2012

8

Quyết định số: 1920/2010/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

17/9/2010

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 1071/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

25/7/2013

9

Quyết định số: 2835/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

27/12/2010

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số: 194/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc hủy bỏ một phần nội dung văn bản quy phạm pháp luật

10/02/2013

Hủy bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 15 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 2835/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 vì trái với quy định của Thông tư số: 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số: 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp

10

Quyết định số: 1105/QĐ-UBND ngày 20/6/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/6/2003

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 501/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/4/2013

11

Quyết định số: 200/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm

31/01/2013

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số: 916/2013/QĐ-UBND ngày 18/06/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số: 200/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại

28/6/2013

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số: 200/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 về việc quy định chế độ hỗ trợ cho người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm

12

Quyết định số: 1156/2006/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài vào tỉnh Bắc Kạn và cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn ra nước ngoài

14/6/2006

Hết hiệu lực một phần theo Quyết định số 995/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài và quản lý hộ chiếu sau khi đi nước ngoài

08/07/2013

Thay thế Chương III Quyết định số: 1156/2006/QĐ-UBND ngày 14/6/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài vào tỉnh Bắc Kạn và cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn ra nước ngoài

13

Quyết định số: 2422/2007/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/12/2007

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 1525/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/203 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

29/9/2013

14

Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung nội dung mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

17/10/2007

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 881/2013/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số: 2338/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể nội dung chi, mức chi công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự, tổ chức các kỳ thi cấp khu vực và quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/6/2013

15

Quyết định 2735/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/12/2010

Hết hiệu lực theo Quyết định số: 1467/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

21/9/2013