ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy
Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố
--------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng chống lụt bão ngày 24 tháng 8 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tại Công văn số 58/PCLB ngày 28 tháng 3 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố tại Tờ trình số 258/TTr-SNV ngày 16 tháng 4 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, như sau:
1.Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban:
a) Phụ trách chung.
b) Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra trên địa bàn thành phố;
c) Chủ tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố; điều động Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố theo quy định; quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa;
d) Quyết định duyệt chi từ nguồn ngân sách thành phố sử dụng cho công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Trong trường hợp số kinh phí duyệt chi lớn hơn 10 tỷ đồng thì thông qua Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định tại kỳ họp;

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

đ) Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.
2. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động phòng, chống lụt, bão, thiên tai:
a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách;
b) Chủ trì, phụ trách công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
c) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở - ngành, quận - huyện thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai;
d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét duyệt chi từ ngân sách thành phố kinh phí phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
3. Ông Lê Bửu Tuấn, Đại tá, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra thiên tai, tai nạn, thảm họa trên địa bàn thành phố:
a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách;
b) Phụ trách thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn khi lụt, bão, động đất, sóng thần, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra trên địa bàn thành phố; trực tiếp chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, điều hành phối hợp hoạt động của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các đơn vị chuyên trách, bán chuyên trách tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố để ứng phó khi xảy ra lụt, bão, động đất, sóng thần, thiên tai, tai nạn, thảm họa trên địa bàn thành phố. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn; huấn luyện và thực hành diễn tập các kế hoạch, phương án cho lực lượng trực làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại các quận – huyện, phường – xã – thị trấn trên địa bàn thành phố;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nhà Bè.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

4. Ông Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực về hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày trên địa bàn thành phố:
a) Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng theo lĩnh vực phụ trách;
b) Phụ trách thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng ngày trên địa bàn thành phố;
c) Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, các sở - ban - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện các kế hoạch, phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ứng phó với lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa trên địa bàn thành phố;
d) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 2.
5. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực về phòng và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần, sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố:
a) Phụ trách tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về động đất, sóng thần và hướng dẫn sử dụng tin động đất, sóng thần nhằm nâng cao ý thức chủ động phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do động đất, sóng thần gây ra;
b) Phụ trách công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả liên quan đến môi trường, sự cố tràn dầu, khai thác tài nguyên khoáng sản (gây sạt lở bờ biển, sông, kênh, rạch, đê bao) và quy hoạch sử dụng đất liên quan đến các dự án, chương trình phòng, chống lụt, bão, thiên tai;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 3.
6. Ông Đào Công Danh, Đại tá, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban:

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thì bị thu hồi đất ?

a) Phụ trách công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm phòng, chống lụt, bão, thiên tai; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Viễn thông thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Tổng Công ty Điện lực thành phố trong việc đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa.
b) Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Y tế thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các quận – huyện thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa trên địa bàn thành phố.
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 7.
7. Ông Phan Bá Toại, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Phó Trưởng ban:
a) Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố tràn dầu, tai nạn tàu thuyền trên biển, trên sông;
b) Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Sở Y tế thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn, Hội Chữ thập đỏ thành phố thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa trên địa bàn thành phố;
c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và huyện Cần Giờ triển khai các biện pháp, kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố; kiểm tra, ngăn chặn tàu thuyền không cho ra khơi theo quy định. Tổ chức ứng cứu và bắn pháo hiệu theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
d) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ.
8. Ông Nguyễn Ngọc Công, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, Phó Trưởng ban:
a) Phụ trách điều hành đối với các dự án liên quan đến công tác phòng, chống ngập lụt và tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực nội thành;

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

b) Phối hợp với các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tổ chức nghiên cứu, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về thoát nước đô thị trình cấp có thẩm quyền ban hành để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 8.
9. Ông Trần Công Lý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Phó Trưởng ban:
a) Phụ trách vấn đề tiêu thoát nước, chống ngập úng ngoại thành và vùng nông thôn ở các quận ven;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Thủ Đức.
10. Ông Tạ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Phó Trưởng ban:
a) Phụ trách vấn đề ngân sách, tài chính phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện thu - nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ Phòng, chống lụt, bão của địa phương; Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố và quận - huyện;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 6.
11. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Phó Trưởng ban:

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

a) Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư xây dựng công trình, chương trình, dự án phòng, chống và khắc phục hậu quả do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với các sở - ngành, quận - huyện;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Chánh.
12. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên:
Phụ trách tham mưu, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố các vấn đề liên quan công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ theo báo cáo, kiến nghị của các sở - ngành, đơn vị thành phố và quận - huyện.
13. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác bảo đảm giao thông; công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, đường sắt nội đô, đường hầm và sạt lở bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Bình Thạnh.
14. Ông Phan Đức Nhạn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên:
a) Phụ trách chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa trong xây dựng công trình, nhà ở; phối hợp với các sở - ngành, quận - huyện tổ chức hướng dẫn kiểm tra, xử lý, đề xuất hướng giải quyết các nhà ở, chung cư, xưởng, công trình xuống cấp, công trình đang xây dựng không bảo đảm an toàn khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc xoáy, động đất và sóng thần (việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp thực hiện theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ);
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Bình Tân.

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

15. Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Thường trực Sở Công thương thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách chỉ đạo việc thực hiện dự trữ, điều tiết vật tư, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm để điều hòa thị trường, cung ứng, phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra và công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Phú Nhuận.
16. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên:
a) Phụ trách chỉ đạo hệ thống các bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện việc cấp cứu nạn nhân, tiêu độc, khử trùng, phòng dịch, khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 11.
17. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố;
b) Phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố TNHH Một thành viên, Bưu điện thành phố và các sở - ngành liên quan, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt khi có lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra trên địa bàn thành phố;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hóc Môn.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

18. Ông Phan Thanh Minh, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác dự báo, cảnh báo thời tiết, khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai theo Quyết định số 245/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 và Quyết định số 264/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Cung cấp các thông tin về thời tiết, khí tượng thủy văn, kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 1.
19. Ông Nguyễn Khắc Thanh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên:
a) Phụ trách các vấn đề về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực quản lý phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Gò Vấp.
20. Ông Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác vận động cứu trợ, tổ chức thực hiện phân phối (hàng hóa, tiền, lương thực, thực phẩm, nước uống…) cứu trợ để khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tân Bình.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

21. Ông Lê Trọng Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác cứu trợ do lụt, bão, thiên tai gây ra; tham mưu, đề xuất giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các quận - huyện bị lụt, bão, thiên tai theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 9.
22. Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn thành phố;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Củ Chi.
23. Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Chi cục Thuế các quận - huyện; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận – huyện tổ chức thực hiện giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 4.
24. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Bí thư Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên:

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

a) Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Y tế, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố, các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc huy động và bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 10.
25. Ông Trần Phú Lữ, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Ủy viên:
a) Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Thành Đoàn, các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ do, lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra;
b) Phối hợp với Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải trong việc đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa;
c) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 12.
26. Ông Lê Quang Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ủy viên:
a) Phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Sở Y tế, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thành Đoàn, các sở - ban - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do sự cố lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa gây ra;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tân Phú.
27. Ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình thành phố, Ủy viên:

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

Phụ trách công tác truyền tin trên sóng truyền hình về tình hình thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và thành phố; tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, tấm gương điển hình trong công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai trên địa bàn thành phố.
28. Ông Nguyễn Trọng Trí, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Ủy viên:
Phụ trách công tác truyền tin trên sóng phát thanh về tình hình thời tiết, thiên tai; các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương và thành phố; tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, tấm gương điển hình trong công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai trên địa bàn thành phố.
29. Ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty Điện lực thành phố TNHH Một thành viên, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện, nguồn điện trên địa bàn thành phố; bảo đảm nguồn điện cung cấp đầy đủ, ưu tiên cho cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, dự báo, cảnh báo phòng, chống, ứng phó lụt, bão, thiên tai, tai nạn, thảm họa tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, các trạm bơm để bơm chống ngập úng, tiêu thoát nước;
b) Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận 5.
30. Ông Đoàn Văn Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng:
a) Điều hành Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
b) Tham gia và đề xuất, giải quyết công việc do Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố giao;
c) Thực hiện việc quản lý và tham mưu đề xuất sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?

31. Ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi, Ủy viên;
Phụ trách công tác kiểm tra, khắc phục sự cố bờ bao, đê bao; hỗ trợ các quận, huyện thực hiện công tác chống ngập úng, chống hạn.
32. Ông Trần Đình Vĩnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy viên:
a) Phụ trách công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm, kiểm tra, thông tin, liên lạc đối với các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn thành phố;
b) Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và huyện Cần Giờ triển khai các biện pháp, kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc xoáy, sóng thần …
33. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng:
a) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra đầu tư, gia cố, xây dựng các công trình phòng, chống ngập lụt, sạt lở, tiêu thoát nước theo phương án, kế hoạch của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;
b) Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc khi Chánh Văn phòng đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.
34. Ông Trần Nhân Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Ủy viên kiêm Phó Chánh Văn phòng:
a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trực ban, thông tin, cảnh báo, ứng phó xử lý sự cố thiên tai của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố;

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

b) Thay mặt Chánh Văn phòng giải quyết công việc khi Chánh Văn phòng đi vắng theo lĩnh vực phụ trách.
Điều 2. Các thành viên thuộc các sở - ngành có trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của các quận - huyện và lĩnh vực phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về những nhiệm vụ đã được phân công.
Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, công chức, bộ máy của đơn vị để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Trung tâm PCLB khu vực miền Nam; (Đã ký)

>> Xem thêm:  Đất không tranh chấp có được cấp sổ đỏ không ? Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT; Lê Minh Trí
- Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP;
- Kho bạc Nhà nước TP;
- Sở Nội vụ TP (2b);
- Các Tổng Công ty 90, 91 đóng tại TP;
- Chi cục Thủy lợi và PCLB (4b);
- VPUB: các PVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (CNN-Tr).

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?