ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2197/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠCHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊABÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Báo cáothẩm định của Sở Tư pháp Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông trong giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơquan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đối với các cơ quan sau:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở và cơquan tương đương (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn cấp tỉnh) thuộc Ủy ban nhândân tỉnh;

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xãthuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sauđây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã);

4. Các cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệthống dọc đặt tại tỉnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 2. Lĩnh vực công việc thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông

1. Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết cáccông việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luậtthuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Điều1 Quyết định này;

2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông để giảiquyết công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm,thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh đối với các lĩnh vựcsau:

a - Thành lập doanh nghiệp; đăng ký kinh doanh đốivới hộ cá thể;

b - Giải quyết chính sách xã hội (Lao động - Thươngbinh và Xã hội);

c - Hộ tịch;

d - Đất đai;

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môncấp tỉnh, cơ quan được tổ chức và quản lý theo hệ thống dọc đặt tại tỉnh củacác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, cấp xã có trách nhiệm:

1 - Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 6và Điều 12 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơquan hành chính nhà nước ở địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ);

2 - Căn cứ các quy định của pháp luật và chức năngnhiệm vụ của cơ quan, tiến hành phân loại các công việc giải quyết theo cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó bao gồm các loại công việc giảiquyết ngay trong ngày làm việc không phải ghi giấy hẹn, loại công việc giảiquyết phải ghi giấy hẹn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quy định tạiĐiều 1 Quyết định này tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Quy định những loại công việc giải quyết ngaytrong ngày, những công việc phải ghi giấy hẹn và thời gian giải quyết công việc;

b - Quy định thống nhất thời gian giải quyết côngviệc, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

1.2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp vớitổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc cho cán bộ, công chứctrực tiếp làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

b - Định kỳ 6 tháng và hàng năm kiểm tra việc thựchiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nướctrên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụtham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

a - Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức phụcấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ởcác cấp, sau khi có ý kiến thỏa thuận của các Bộ, cơ quan liên quan; quy địnhchế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả ở các cấp phù hợp với quy định khung của Bộ Tài chính; quyết địnhmức thu đối với khoản thu về phí, lệ phí có trong danh mục thuộc thẩm quyềnđược phép ban hành của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

b - Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các trangthiết bị phục vụ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc trang bị đồng phụccho cán bộ làm việc tại Bộ phận trên; việc trợ giá cho tổ chức, cá nhân khi cóyêu cầu về photocopy, đánh máy vi tính tài liệu, hoàn chỉnh biểu mẫu, hồ sơ,điện thoại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

c - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinhphí đảm bảo cho việc triển khai cơ chế một cửa liên thông (xây dựng đề án, quychế phối hợp, tập huấn nghiệp vụ, tham quan học tập...)

3. Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch vàĐầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án trình Ủy bannhân dân tỉnh phê duyệt (qua Sở Nội vụ thẩm định) và tổ chức triển khai thựchiện cơ chế một cửa liên thông đối với các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 2Quyết định này, cụ thể:

a - Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnh vực Đất đai;

b - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực thành lập doanhnghiệp; Đăng ký kinh doanh đối với hộ cá thể;

c - Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Lĩnh vựcchính sách xã hội;

d - Sở Tư pháp: Lĩnh vực Hộ tịch.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp danh sách các Sở, ngành chưa có khả năng bố trí phòng làm việccho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtheo tiêu chuẩn tối thiểu quy định tại điểm a, b, c, khoản 1 Điều 12 Quy chếthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhànước ở địa phương (Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

5. Sở Văn hóa thông tin có trách nhiệm tham mưu choỦy ban nhân dân tỉnh quy định thống nhất mẫu đồng phục cho cán bộ, công chứclàm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo NinhBình và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyềnthường xuyên việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quanhành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh, Thủ trưởng các cơ quanTrung ương đóng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thịxã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP7, VP2.
8173-S177

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành