BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2197/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG DẦM CẦU BAILEY TỪKHO DỰ PHÒNG CỦA BỘ ĐỂ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG CẦU PHÚ THỌ - TỈNH LỘ 844 - ĐỒNG THÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2006của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quản lý và sửdụng vốn, phương tiện, vật tư dự phòng cho công tác phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Namtại văn bản số: 3692/TCĐBVN-KCHT &ATGT ngày 04/10/2011 về việc điều động dầmBailey đảm bảo giao thông cầu Phú Thọ đường tỉnh 844 tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếmcứu nạn Bộ Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động 24 md dầm Bailey kép (không có bản mặt thép) từ kho dự phòngcủa Bộ để tại Khu QLĐB VII cho Sở Giao thông vận tải Đồng tháp mượn để đảm bảogiao thông tại cầu Phú Thọ đường tỉnh 844 tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Sau khi hoàn thành xây dựng cầu mới, Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp cótrách nhiệm sơn, sửa vận chuyển trả về kho dự phòng của Bộ tại Khu QLĐB VII vàbáo cáo Bộ GTVT.

Điều 3. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu QLĐB VII các đơn vị liên quantiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao cũng như các thủ tục khác liên quanđến quản lý tài sản theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB&TKCN Bộ, Vụtrưởng Vụ Tài chính Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giámđốc Khu QLĐB VII và Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, BCĐ PCLB&TKCN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên