ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt mức trợ giá cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển từ ngân sách nhà nước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL - UBTVQH 10 ngày 26/4/2002;

- Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ - CP ngay 25/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

- Căn cứ quyết định số 275/QĐ - GTĐB ngày 20/2/2002 của Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam về việc phân loại đường bộ để.tính giá cước năm 2002;

Xét đề nghị của sở Tài chính (tờ trình số 1466/TTr - STC ngày 31/8/2005);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức trợ giá cước vận chuyển hàng hoá thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính; Thương mại du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bế Quốc Thịnh