ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2198/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH ĐẠTIÊNG TANG, XÃ ĐẦM RÒN, HUYỆN ĐAM RÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửađổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/02/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Tiếp theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệtdự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 147/BC-KHĐT-XDTĐ ngày 25/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnhKhoản 10, Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng côngtrình kiên cố hóa kênh Đạ Tiêng Tang, xã Đầm Ròn, huyện Đam Rông; cụ thể nhưsau:

1. Khoản 10 - Tổng mức đầu tư: điềuchỉnh từ 5.210 triệu đồng lên thành 10.603 triệu đồng (mười tỷ, sáu trăm lẻ batriệu đồng); trong đó cơ cấu vốn đầu tư điều chỉnh như sau:

- Chi phí xây lắp + thiết bị: 8.142triệu đồng;

- Chi phí QLDA: 172 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn: 603 triệu đồng;

- Chi phí khác: 146 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 641triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 899 triệu đồng.

2. Khoản 11 - Nguồn vốn đầu tư:ngân sách nhà nước 10.603 triệu đồng; trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 9.963 triệuđồng (vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững):

+ Năm 2014: 4.000 triệu đồng.

+ Năm 2015: 4.000 triệu đồng.

+ Năm 2016: 1.963 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh: bố trí năm 2014 là640 triệu đồng.

3. Các nội dung khác của dự án vẫnthực hiện theo Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông,Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông vàthủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S