THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2199/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA GIỮ CHỨC PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠOCHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 10793-CV/VPTW, ngày 16 tháng 11 năm2010;
Xét Tờ trình số 89/TTr-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điềuđộng, bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang,giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nôngthôn mới.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng BanChỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Đăng Khoa chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tỉnh ủy Bắc Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, VPBCS (5);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng