UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 22/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 27 tháng 5 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

______________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2004 qui định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 125 TB/TU ngày 05/12/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai châu về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên.

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đóng tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính như sau:

1. Chức năng

Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng có chức năng phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây đựng tại địa phương theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh; đồng thời được tổ chức các hoạt động có thu trong lĩnh vực tư vấn, kiểm định chất lượng công trình xây dựng thông qua hợp đồng kinh tế ký kết với các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thực hiện các thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, bán thành phẩm xây dựng, đất xây dựng công trình và các sản phẩm xây dựng khác.

- Kiểm định chất lượng công trình, hạng mục công trình trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

- Kiểm định chất lượng, khối lượng các công trình để thanh lý, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, hoặc cải tạo nâng cấp;

- Giám định tư pháp về xây dựng khi có yêu cầu của các cơ quan bảo vệ pháp luật

- Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về xây dựng.

Ngoài ra, Trung tâm có thể thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ về tư vấn đầu tư xây dựng phù hợp với trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên môn và trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu công việc.

3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm được bố trí: Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 01 kế toán và 04 cán bộ chuyên môn giúp việc.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Sở Xây đựng Quyết định trên cơ sở thoả thuận với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Sở Nội vụ.

Việc tuyển dụng cán bộ, công chức của Trung tâm, thực hiện cơ chế hợp đồng làm việc có thời hạn, theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số l 0/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ.

4. Cơ chế Tài chính

Nguồn thu và nội dung chi của Trung tâm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 2//3/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UBND LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh