BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 18/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế ngoài Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thực hiện nhiệm vụ: "Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc biên tập, xuất bản, phát hành "Tạp chí AIDS và cộng đồng" theo các quy định của pháp luật."

Điều 2. Bổ sung vào cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam: Tạp chí AIDS và cộng đồng.

Tạp chí AIDS và cộng đồng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí AIDS và cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam - Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến