ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 29 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CHƯA GIAO, CHƯA CHO THUÊTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ANGIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thihành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuêtrên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vàthủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (B/c);
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND;
- Ct và các PCT. UBND;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, TH, XDCB, NC, VHXH;
- Công Báo tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

QUY CHẾ

QUẢNLÝ VÀ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT CHƯA GIAO, CHƯA CHO THUÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22 / 2007/QĐ-UBND ngày 29/ 5 /2007 của UBND tỉnhAn Giang.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lývà khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn tỉnh An Giang, baogồm :

1. Quỹ đất do Nhà nước thu hồiđể quản lý thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai ;

2. Quỹ đất do Ủy ban nhân dâncác cấp quản lý chưa giao, chưa cho thuê;

3. Đất ao hầm, kinh mương khôngcòn sử dụng ;

4. Đất bãi bồi chưa đưa vào sửdụng ;

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cáccơ quan có trách nhiệm quản lý và khai thác quỹ đất theo quy định tại Điều 1của Quy chế này.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ QUỸ ĐẤTCHƯA GIAO, CHƯA CHO THUÊ

Điều 3. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân xã, phường, thị trấn (viết tắt là UBND cấp xã)

1. Lập danh mục quản lý và bảovệ quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn quản lý, kể cả quỹ đất giaocho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý.

2. Định kỳ hàng quý thực hiệnkiểm tra hiện trạng quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn. Kịp thờingăn chặn và xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm vềpháp luật đất đai.

3. Quản lý chặt chẽ quỹ đất doNhà nước thu hồi thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai đối với khu vực nông thôn.

4. Đề xuất cấp thẩm quyền tổchức khai thác hợp lý và hiệu quả đối với quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê docấp mình quản lý.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (viết tắt là UBND cấp huyện)

1. Hàng năm phải có kế hoạchkiểm tra việc quản lý quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê đối với UBND cấp xã.

2. Thu hồi hoặc đề xuất cấp thẩmquyền quyết định thu hồi đất thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 Luật Đất đai.

3. Tạo điều kiện thuận lợi chonhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địabàn quản lý.

4. Lập kế hoạch khai thác quỹđất chưa đưa vào sử dụng, quỹ đất được giao quản lý.

Điều 5. Trách nhiệm của SởTài nguyên và Môi trường

1. Tổ chức rà soát và đề xuấtcấp thẩm quyền thu hồi đất trong các trường hợp sau :

a) Đất đã giao, cho thuê khôngđúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

b) Đất được giao, cho thuê nhưngkhông sử dụng hoặc sử dụng không đúng tiến độ theo quy định, sử dụng không đúngmục đích, sử dụng không có hiệu quả.

2. Phối hợp với UBND cấp huyệnthường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai và lập đầy đủ các thủtục giao đất, thuê đất đối với các tổ chức.

Điều 6. Trách nhiệm của Trungtâm Phát triển Quỹ đất

1. Lập danh mục quản lý ; theodõi việc quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê thuộc khu vực đôthị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường thực hiện kiểm tra và đề xuất việc thu hồi, quản lý, sử dụng có hiệuquả đối với quỹ đất chưa đưa vào sử dụng thuộc khu vực đô thị và quy hoạch pháttriển đô thị trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với UBND cấp huyệnvà xã thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng quỹ đất do Trung tâm Pháttriển Quỹ đất quản lý.

4. Xây dựng phương án khai thácvà huy động nguồn vốn từ quỹ đất được giao quản lý.

Chương III

CƠ CHẾ KHAI THÁC QUỸ ĐẤTCHƯA GIAO, CHƯA CHO THUÊ

Điều 7. Cơ chế khai thác quỹđất chưa giao, chưa cho thuê thuộc khu vực nông thôn

1. Căn cứ vào quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp xã xây dựng phương ánvà đề xuất UBND cấp huyện ưu tiên sử dụng quỹ đất này phục vụ cho nhu cầu giáodục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh, môi trường và các công trìnhcông cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Riêng đối với các thửa đất cóvị trí thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo vốn thì UBND cấphuyện căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều 37 Luật Đất đai quyết định giaođất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất hoặc đề xuất UBND tỉnh quyết định nếukhông thuộc thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục giao đất cóthu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giá trị thu được từ việc khaithác quỹ đất nêu trên được ưu tiên sử dụng vào việc xây dựng các công trìnhphục vụ sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh, môitrường và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh tại địaphương.

Điều 8. Cơ chế khai thác quỹđất chưa giao, chưa cho thuê thuộc khu vực đô thị và khu vực đã được quy hoạchđể phát triển đô thị

1. Đối với đất ao hầm, kinhmương không còn sử dụng; đất chưa giao, chưa cho thuê

a) Trung tâm Phát triển Quỹ đấtchủ trì phối hợp với UBND cấp huyện nơi có đất xây dựng phương án khai thác hợplý và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

b) Ưu tiên sử dụng quỹ đất nàyphục vụ cho nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh, môitrường và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích kinh doanh.

c) Các thửa đất có vị trí thuậnlợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tạo vốn thì Trung tâm Phát triển Quỹđất đề xuất kế hoạch khai thác trình UBND tỉnh quyết định việc giao đất có thutiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định hiện hành.

d) Các thửa đất có vị trí khôngthuận lợi (chưa có cơ sở hạ tầng) hoặc có diện tích nhỏ, nếu các thửa đất nàycó đủ điều kiện đấu nối được các khu vực liền kề có cơ sở hạ tầng, Trung tâmPhát triển Quỹ đất phối hợp các sở ngành chức năng lập quy hoạch chi tiết mởrộng khu vực xung quanh để đưa vào khai thác.

2. Đối với quỹ đất do Trung tâmPhát triển Quỹ đất quản lý

a) Trung tâm Phát triển Quỹ đấtphối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liênquan lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 để kêu gọi đầu tư hoặc làm quỹ đất dựtrữ để điều tiết các nhu cầu về đất đai, tham gia thị trường bất động sản.

b) Đối với quỹ đất do Trung tâmPhát triển Quỹ đất quản lý trong thời gian chưa có phương án khai thác chínhthức, Trung tâm Phát triển Quỹ đất được khai thác tạm theo từng phương án cụthể do UBND tỉnh phê duyệt.

Giá trị thu được từ việc khaithác tạm là một trong những nguồn thu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và đượcsử dụng cho việc quản lý, điều hành thực hiện kêu gọi đầu tư.

3. Nguồn thu từ khai thác quỹđất chưa giao, chưa cho thuê

a) Giá trị thu được từ việc khaithác quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê được nộp vào ngân sách Nhà nước (trừ giátrị thu được từ việc khai thác tạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này).

b) Việc sử dụng nguồn thu quyđịnh tại điểm a khoản 3 Điều này sẽ do UBND tỉnh quyết định.

4. Trung tâm Phát triển Quỹ đấtđược trích lại một phần kinh phí từ nguồn thu quy định tại điểm a khoản 3 Điềunày để phục vụ công tác kiểm tra, đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, các chiphí khác có liên quan đến công tác quản lý và khai thác quỹ đất chưa giao, chưacho thuê.

Tỷ lệ trích lại được áp dụngtheo mức phí bán đấu giá quy định tại Quyết định số 3380/2005/QĐ-UBND ngày20/12/2005 của UBND tỉnh v/v ban hành mức thu phí đấu thầu, đấu giá (áp dụngcho cả trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thôngqua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính và Sở Xây dựng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi chonhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê trên địabàn tỉnh.

Điều 10. Thủ trưởng cácsở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ đãđược quy định tại Quy chế này.

Giao trách nhiệm cho Giám đốcTrung tâm Phát triển Quỹ đất, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịchUBND cấp huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện. Trong quátrình triển khai thực hiện Quy chế này có vấn đề phát sinh vướng mắc kịp thờibáo cáo UBND tỉnh xử lý ./.