ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Gia nghĩa, ngày 03 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành quy địnhdạy thêm học thêm;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Sở Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 1188/TT-GD ngày 01 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyếtđịnh này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cóliên có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHĐặng Đức Yến

QUY ĐỊNH

DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 22/2007/-UBND ngày 03 tng 12 m 2007 ca y ban nhân n tnh Đăk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điuchnh và đi tưng áp dụng

1. Dạy thêm học thêm được đ cập trong Quy định này là hoạt động dạy hc ngoài gi thuc Kế hoạchgiáo dc ca Chương trình giáo dc ph thông do BGiáo dc và Đào to ban hành với ni dung dạy hc trong phm vi chương trìnhgiáo dục ph tng.

2. Văn bn này quy định ni dung v dạy thêm học thêm trong và ngoài nhàtrưng; trách nhiệm qun lý và t chc thchin.

3. Văn bn này áp dụng đi với các t chc, nhân thc hin dạy thêm hc thêm trong vàngoài nhà trưng.

Điều 2. Nguyêntc thchiện dy thêm hc thêm

1. Nội dung và phương pháp dạy thêmchohọc sinh phải p phần củng c, nâng cao kiến thc, knăng, giáo dc nhân cách cho học sinh; phi phù hợp vi chương trình giáo dc ph tng và đặc điểm tâm sinh lý ca người hc; khônggâynên nh trng quátảiđi vi hc sinh.

2. Hoạt động dạy thêm học thêm thu tiền ch đưc thc hin sau khi đã được quan thm quyền cấp giấy phép (đi với những trưng hp phi cpgiấyphép).

3. Không được phép ép buchc sinh hc thêm đthu tin.

Điều 3. Các trường hợpkhôngdytm hc thêm

1. Đi vi các trưng dạy học 2 buổi trong mt ngày, nhàtrưng và giáo viênkng được t chc dạy thêm học thêm cho hc sinh; việc ôn thi tt nghip, ôn thi chuyển cấp, ph đo hc sinh yếu kém, bồi dưng hc sinh gii ch b t trong cácbuổi hc tại trưng.

2. Không dạy thêmhc thêm cho hc sinh tiểu hc, trừ các trưng hp: nhnquản lý hc sinh ngoài gi hc theo yêu cầu ca gia đình; ph đo cho nhng họcsinh hc lc yếu, kém; bồi dưng v ngh thut, th dc th thao; luyện tp knăng đc, viết cho họcsinh, đã đượccơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

3. Cơ s giáo dc Trunghc chuyên nghiệp đóng trênđa bàn tnh, không được phép t chc dạy thêmhọcthêm theo chương trình giáo dc ph tng chongưi hc kng phải là hc sinh, hcviên cacơ smình.

Chương II

DẠY THÊM HỌC THÊMTRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Điều 4. Dạy thêm hcthêm trong nhà trường

1. Dạy thêm học thêm trong nhà trưng là dạy thêmhọcthêm do nhà trưngph tng, cơ s giáo dc khác dạy hc theo chương trình giáo dc ph tng thchin.

2. Dạy thêmhọcthêm trong nhà trưng bao gm: ph đo hc sinh yếu kém, bi dưng hc sinh gii; dạy thêm cho những hc sinh nguyện vng cng ckiến thc, ôn thi tuyển sinh Trunghcphthông (THPT)chohc sinh lp 9, ôn thittnghiệp THPT, ônthi tuyển sinhvào đạihc,cao đng, trung hc chuyên nghip cho hc sinh lp 12.

Điều 5. Dạy thêm hcthêm ngoài ntrường

1. Dạy thêmhọcthêm ngoài nhà trưng là dạy thêm học thêm do các t chc khác ngoài các t chức nêu ti khon 1 Điều 4 ca Quy định này hoặc do nhân thc hin.

2. Dạy thêmhọcthêm trong ngoài nhà trưng bao gm: bồi dưng kiến thc, ôn luyện thi.

Chương III

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNGCỦA TỔ CHỨC DẠY THÊM HỌC THÊM

Điều 6. Về điềukiệncơ s vt cht

1. T chc, nhân đăng ký m lớp dạy thêmphảiđảm bảo đ điều kin cơsvt chất như: phòng học, bàn ghế, trang thiết b ti thiu đm bảo theo chuncalớp hc.

2. Lớp hc phải đảm bo yêu cu v v sinh trưng học theo Quyết định s1221/2000/-BYT, ngày 18/04/2000 ca Bộ Y tế.

Điều 7. Về Go viêndythêm

1. T chc, nhân đăng ký m lớp dạy thêm phải đ giáo viên đạt trình đ chun đào tạo vi cấp bậc học tương ứng.

2. Đi vi dạy thêm trong nhà trưng, giáo viên tham gia ging dạy các lp bi dưng hc sinh khá, giỏi và nâng kém phải là những giáo viên có tay nghềchuyên môn khá, gii (giáo viên dạy giỏi t cấp trưng trở lên); phẩm cht đo đc tt và có uy tín trong chuyên môn.

3. Đi vi dạy thêm ngoài nhàtrưng người dạy được phép t chc dạy thêmphải có tay nghchuyên môn đạt chuẩn theo quy định caBGiáo dc vàĐàoto.

Nếu là giáo viên đang ging dạyti các trưng ph thông m lớp dạy thêm ngoài nhà trưng phi là giáo viên đã dạygii toàn din Trung hc s (THCS) hoặc THPT; có phm chất đo đc tt và uy tín trong chuyên môn; ch đưcphép dạycác đi tưng hc sinh khác khi, lp mà giáo viên đang trc tiếp gingdạycnh khóahoặcđang là ch nhiệm lp; chp hành nghiêmc các quy đnh vềan ninh trt t cađa phương nơi mlp.

4. Người dạy phải có đầy đ giấy phép do cp có thẩmquyn cấp và đang trong thi hạn cho phép; chu tch nhim trước Hiệu trưng v t chc qun lý nhóm, lớp và ni dung chương trình, cht ng hcthêm.

Điều 8. Về hc sinh hcthêm

1. Hc sinh hc thêm phải có đơn xin đăng ký hc thêm, trong đơn phi cómôn xin hcthêm; phải s đng ý ca ph huynh học sinh.

2. Số học sinh quy đnh trên mi lớp như sau:

+ Đi với cấp Tiểu hctốiđa kng quá30hc sinh/lp.

+ Đi với cấp Trung hccơ sti đakhông quá 40 hc sinh/lp .

+ Đi với cấp Trung hcph tng ti đa kng quá45hc sinh/lp .

Điều 9. Thủtục đăng ký và cp giấy phép

1. Đối với giáo viên m lớp dạy thêm cấp Tiu hc và THCS; Hiu trưngtrưng THCS, trưng Tiểu hc, sau khi xem xét đơn đ ngh ca giáo viên và ncứ quy đnh tiêu chuẩn ti Khon 2 Điu 7 ca Quy đnh này, lp danh sách đngh Trưng phòng Giáo dc vàĐàotạo huyn, th cp giấy phép.

2. Đối với giáo viên m lớp dạy thêmcấpTHPT; Hiệu trưng nhà trưng(hoặc Giám đốc Trung tâmgiáo dục thưng xuyên (GDTX)), sau khi xem xét đơnđ ngh ca giáo viên và căn cứ quy định tiêu chun tại Khon 2 Điu 7 ca Quyđịnh này, lập danh sách đngh Giám đốc Sở Giáo dc vàĐàotạo cp giấy phép.

3. Thi hn, hiu lc ca giấy phép dạy thêm tối đalà mt năm.

4. Thi hn gii quyết đ ngh cp giấy phép là 15 ngày k t ngày t chc hoặc cánhân đã nộp đ h sơ đngh cấp giấy phép dạy thêm.

5. Các trưng hp được miễn cp giấy phép dạy thêm là các đi tưng dạythêm cho các lp mà đi tưng hc sinh là con em đồng bào dân tc thiểu s; hcsinh thuộc din chính sách, h nghèo, h gia đình có hoàn cnh đặc biệt khó khăn hoặc ngưi dạy thêm tham giachương trình tình nguyn.

Điều 10. Thu hi giy phépvàgia hn cpgiy phép

1. T chc, nhân đăng ký m lp dy thêm không đ giáo viên đt trình đ chun được đào to; kng đảm bo điu kiện v s vt cht, v sinhlp hc theo các quy định ti Điu 6 và Điều 7 trong Quy định này s b các cấp có thẩmquyền thu hồi giấy phép (đi vi trưng hợp dạy thêmphải được cp giấyphép).

2. Sau khi b thu hồi giấy phép, t chc hoặc cá nhân b thu hi giấy phépdạythêm phi trách nhiệm thông báo việc ngng mlớpđngười học được biếtvà hoàn trli s tin t thời điểm ngừng dạy đến hết khóahc.

Điều 11. Thu và s dụng tiền hcthêm

1. Việc thu và s dụng tin hc thêm thc hin theo các văn bn quy định hin hành.

2. Mc thu hc phí catừng lớp trên s tha thun giagiáo viên và phhuynh hc sinh, đảm bo chi trả cho ging dạyvà khấu hao s vt cht. Phi sdụng biên lai thu tiền do cơ quan thuếphát hành.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM VÀTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tráchnhiệm của Sở Giáo dục và Đào to

1. Sở Giáo dc và Đào to chu tch nhim cấp hoặc thu hi giấyphéphoc miễn cấp giấy phép dạy thêmcacác giáo viên trong trưng THPT, giáo viên các Trung tâm GDTX hoặc các t chc, nhân trên địa bàn tnh.

2. Chu tch nhiệm thc hin nghiêm c qun lý hot động dạy thêmhọc thêmtrênđa bàn toàn tnh đối vi cp THPT; t chc kiểmtrami hoạt động dạythêmhọc thêm; x lý cácsai phạm vdạy thêm họcthêm trên đabàntnh.

3. T chc việc khen thưng và x lý các sai phạm v dạy thêm học thêm trong phạm vi được s y quyền vàchophép ca UBND tnh.

Điều 13. Tráchnhiệm của UBND cáchuyện, thị

1.y ban nhân dân các huyn, th xã chu tch nhiệm quản lý hoạt động dạy thêmhọcthêm; t chức kiểm tra hot động dạy thêmhọcthêm trên đa bàn huyn, th;

2. Ch đo các cơ quan có liên quan phối hp đ x lý sai phm hoặc kiếnngh vi Sở Giáo dc và Đào tạo x lý sai phạm trong lĩnh vc dạy thêm họcthêm.

3. Thông báo công khai nơi tiếp công dân tại trụ s quan; tiếp nhn ý kiến phản ánh ca nhân dân và gii quyết các vn đ liên quan v dạy thêm hc thêmtrong đa bàn.

Điều 14. Tráchnhiệm của PhòngGo dục và Đào to

1. Cấp, thu hi hoặc miễn cấp giấy phép dạy thêmchogiáo viên các trưng THCS, Tiểu hc hoc các t chc, nhân dạy thêm trên đa bàn cấp huyn; qunlýchặt ch việc t chức dạy thêmvàhc thêmtạiđịa phương mình; qun lý v slp, đi tưng và ni dung ging dy.

2. T chc kiểmtra,thanh tra nhằmđmbảohiu lc ca quy định dạy thêmhc thêm; phát hin nhân t tích cc, phòng nga và x lý vi phạm theo thẩmquyền hoặc đ ngh UBND huyn, th x lý vi phm.

3. Tiếp nhn và giải quyết phn ánh ca nhân dân vdạy thêm hc thêm.

Điều 15. Trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường THPT, THCS vàngưi đứng đu cơsgo dụckhác

Hiệu trưng nhà trưng và người đng đu s giáo dc khác i tại khon

1, Điu 4 caQuy đnh này chu trách nhim:

1. T chc và qun lý việc dạy thêm và học thêm tại trưng; đmbảoquyn lợi ngưi hc; kiểm tra hot động dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trưngcagiáo viên, cán b nhân viên do trưng mình qun lý. Thc hin đúng tiến đquy định ca phân phi chương trình: Không cắt xén chương trình nội dung dạyhcđãđược quy đnh dành cho dạy thêm học thêm.

2. Kp thời un nắnvàngăn chặn nhữngbiuhin tiêu cc; xlý theo thẩm quyền hoặckiến ngh quan có thẩm quyền x lý vi phạm v dạy thêm học thêm.Biu dương, khen thưng những giáo viên dạy thêm kết qu tốt.

3. Đnh k tổng kết báo cáo v cp quản lý trc tiếp tình hình dạy thêm hc

thêm theo yêu cầu cacơ quan qun lý.

Điều 16. Trách nhim của các tổ chc, nhân thc hiện dy thêm hc thêm ngoài nhà trường

1. Thc hin các quy định ti văn bn này và các văn bn có liên quan vhoạt động giáo dc.

2. Trước khi dạy thêm, người dạy phải báo cáo vi quan cp giấy phép kế hoạch dạy thêm học thêm, nội dung dạy thêm; danh sách người hc, người dy.

3. Qun lý ngưi hc và n trọng quyền lợi ca ngưi hc. Nếu tạm ngưnghoặc chấm dt dạy thêm, phải báo cáo với cơ quan cấp giấy phép và thông báo công khai với ngưi hc biết trước 30 ngày tính đến ngày tạm ngưng hoặc chấm dt dạy thêm, hoàn trả khoản tiền đã thu ca ngưi hc tương ng vi phn dạy thêm không thc hin.

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝVI PHẠM

Điều 17. Thanhtra kim tra

Hoạt động dạy thêm hc thêm trong nhà trưng và dạy thêm hc thêmngoài nhà trưng chịu s thanh tra, kiểmtraca quan quản lý giáo dc và ca chínhquyền các cp.

Điều 18. Khen thưng

T chc, nhân thc hin tốt quy đnh v dạy thêm học thêm và được ccơ quan qun lý giáo dc đánh giácónhiu đóng góp nâng cao cht lưng giáo dcthì đưc khen thưng theo quy đnh ca pháp lut.

Điều 19. X lý vi phm

1. T chc, nhân vi phạm quy định v dạy thêm học thêm, y theo tínhcht và mc đ vi phm s b x lý theo quy định ti Ngh định s 49/2005/-CPngày 11 tháng 4 năm 2005 caCnh ph, quy đnh vxpht vi phạm hành chínhtrong lĩnh vc giáo dc.

2. Cán b, công chc viên chc do Nhà nước qun lý vi phm quy định vdạy thêm học thêm thì b x lý k luật theo quy đnh tại Ngh định s 35/2005/-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 caChính phủ, vx lý k luật cán b, công chc.

3. s giáo dục, t chc, cá nhân vi phm nghiêm trng hoặc tái phạm quyđịnh v dạy thêm học thêm, hành vi lừa đảo hoặc t chc dạy thêm học thêm trái quy định dn ti vi phạm các quy định v trật t an toàn xã hi thì phải đưc x lý thích đáng, b áp dụng các hình thc x pht vi phạmhành chính hoặc truycutrách nhiệm nh s theo quy định ca pháp lut.