ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007 HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỸNHÀ Ở XÃ HỘI CỦA TỈNH TÂY NINH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1179/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 củaUBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 về Kế hoạch vốn đầu tư pháttriển Quỹ nhà ở xã hội của tỉnh năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trìnhsố 1376/TT-SKHĐT ngày 27/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 - Dựán Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Gò Dầu (trong tổng kế hoạch được giao năm2007 là 15 tỷ đồng) là 5 tỷ đồng hỗ trợ có mục tiêu Kế hoạch vốn đầu tư pháttriển Quỹ nhà ở xã hội của tỉnh năm 2007 và giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự ánnày như sau:

1.1. Lập chương trình nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ởtỉnh Tây Ninh đến năm 2015 - Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Tây Ninh;

Chương trình nhà ở: 320 triệuđồng;

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội: 180 triệu đồng.

1.2. Dự án phát triển nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp TrảngBàng – Chủ đầu tư: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tây Ninh;

Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án: 4.500triệu đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết địnhsố 1179/2006/QĐ-UBND ngày 14/12/2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Xây dựng, Y tế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban quản lý các Khucông nghiệp Tây Ninh; Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.

Nơi nhận:
-TT.HĐND và UBND tỉnh;
-Như Điều 3;
-Lãnh đạo VP và CVK;
-Lưu VP.UBND tỉnh.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu