ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 15 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 10QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2007/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 07/2003/TT-BKH ngày 11 tháng9 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập các dự án quy hoạch pháttriển và đầu tư xây dựng chợ;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng12 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số16/2005/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanhnghiệp;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồiđất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 04tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định ưu đãi đầu tư pháttriển chợ, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàntỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 10, Quyết định số 12/2007/QĐ-UBNDngày 04 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định ưu đãi đầutư phát triển chợ, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:

Điều 10. Hỗ trợ nhà đầu tưvề mặt bằng thực hiện dự án đầu tư.

1. Đối với dự án thuộc trườnghợp Nhà nước thu hồi đất: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các cơ quan chứcnăng, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của tỉnh thực hiệngiải phóng mặt bằng toàn bộ khu đất thực hiện dự án để bàn giao cho nhà đầu tưđúng theo tiến độ thỏa thuận giữa nhà đầu tư với cơ quan được Ủy ban nhân dântỉnh giao làm đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư.

2. Đối với trường hợpnhà đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất, không thuộc trường hợp nhà nướcthu hồi đất, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ, có trách nhiệm:

a. Chỉ đạo cung cấp các văn bảnchính sách, pháp luật, hồ sơ đất đai liên quan khu đất thỏa thuận.

b. Chủ trì việc tiến hành thỏathuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất nếu có đề nghị của một bên hoặc cácbên có liên quan.

c. Chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục về chuyểnnhượng, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

d. Cơ chế tài chính:

- Trong trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước giaođất hoặc cho thuê đất mà ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thì đượctrừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuêđất phải nộp cho nhà nước; trường hợp thuê đất, khi hết thời hạn thuê đất màchưa trừ hết tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn thuê đấttiếp theo.

- Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai để thực hiện dự án đầu tư phùhợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mà phải chuyển mục đích sử dụng đất saukhi nhận chuyển nhượng thì lựa chọn một trong hai hình thức sau:

+ Sử dụng đất dưới hình thức được giao đất có thutiền sử dụng đất và nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất để được chuyển mụcđích sử dụng đất.

Khoản tiền nhà đầu tư thực tế đã trả để nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất được trừ vào số tiền sử dụng đất để được chuyển mụcđích sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp cho nhà nước để được sử dụng đất.

- Sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nướcvà nhà đầu tư phải trả tiền thuê đất cho Nhà nước.

Khoản tiền Nhà đầu tư thực tế đã trả để nhận chuyểnnhượng quyền sử dụng đất được coi là khoản tiền thuê đất mà nhà đầu tư đã trảtrước cho Nhà nước để được thuê đất.”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký. Các Điều, khoản khác theo Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở,Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị,tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng CP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thương mại;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- VP.TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Phòng VB - TT, STP;
- Lưu VT, NCTH.
TB
07\QD\UB\Dieu chinh dieu 10 QD 12-2007 cua UBT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng