ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 17 tháng 05 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÁM CHỮA BỆNH CHOTRẺ EM BỊ BỆNH TIM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND ngày 02/02/2007 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 2;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chế độ hỗ trợ khám và chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim nhưsau:

1. Đối tượng

a) Trẻ em dưới 16 tuổi là người dân tộc thiểu số hoặc thuộcdiện hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh có đầy đủ hồ sơ khám chữa bệnh đúngtuyến.

b) Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi không thuộc diện hộnghèo, nhưng do gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, phải chữa bệnh cho conlâu dài và được địa phương xác nhận; có đầy đủ hồ sơ khám chữa bệnh đúng tuyếntheo quy định.

2. Chế độ hỗ trợ

a) Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a, khoản1, Điều 1 trên đây được Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi và Bảo hiểm Y tếthanh toán theo quy định tại điểm 3, mục 1, Phần II của Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT /BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên Bộ Y tế - Tài chính Hướng dẫn thựchiện bảo hiểm y tế bắt buộc; cụ thể như sau:

- Đối với các dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí dưới 7 triệuđồng, được thanh toán 100% chi phí của một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó;

- Đối với các dịch vụ kỹ thuật cao có mức phí từ 7 triệuđồng trở lên, được thanh toán 60% chi phí nhưng tối đa không quá 20 triệuđồng/một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó. Trường hợp 60% chi phí thấp hơn 7triệu đồng thì Quỹ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi hoặc Bảo hiểm Y tế thanhtoán bằng 7 triệu đồng. Phần còn lại ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, 50% do Quỹ Bảotrợ Trẻ em các cấp và gia đình đảm nhận.

b) Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm b, khoản1, Điều 1 trên đây, căn cứ vào giấy thanh toán viện phí của bệnh viện nơi bệnhnhân điều trị, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 30%, 70% còn lại do quỹ Bảo trợ trẻ emcác cấp tùy vào tình hình thực tế để có mức hỗ trợ cho phù hợp, phần còn lạigia đình đảm nhận.

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2007.

4. Điều kiện hỗ trợ kinh phí

a) Trẻ em bị bệnh tim đi khám phải đúng tuyến theo quy định.

b) Có giấy báo chi phí nơi phẫu thuật.

c) Đơn xin hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim của gia đình cóxác nhận của địa phương nơi cư trú và xác nhận của Ủy ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em các huyện, thị xã, thành phố; biên bản xác nhận gia đình khó khăn củađịa phương cần hỗ trợ; bản cam kết của gia đình sẽ đưa con em đi phẫu thuật saukhi đã được hỗ trợ kinh phí của các cấp; bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo (nếucó); bản sao giấy khai sinh.

d) Trẻ em dưới 6 tuổi phải có thẻ khám chữa bệnh theo quyđịnh.

e) Tờ trình của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các huyện,thị xã, thành phố đề nghị hỗ trợ kinh phí mổ tim.

5. Lập dự toán và giao dự toán

a) Hàng năm, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh KhánhHòa lập dự toán gửi Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ embị bệnh tim.

b) Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Khánh Hòa có tráchnhiệm thanh quyết toán theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước.

6. Phối hợp với các cơ quan và gia đình trẻ

a) Các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh có trách nhiệm phân loạivà chuyển viện cho bệnh nhân đúng tuyến.

b) Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội có trách nhiệm thanh toán chiphí theo quy định hiện hành đối với người khám chữa bệnh có thẻ bảo hiểm y tếbắt buộc.

c) Các gia đình có con em đi phẫu thuật phải giữ lại toàn bộcác hóa đơn, chứng từ hợp lệ để thanh quyết toán với những nơi đã hỗ trợ kinhphí đi phẫu thuật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký banhành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Y tế; Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ emtỉnh; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân