UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2008/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ LÀNG VĂN HOÁ, KHU PHỐ (TỔ DÂN PHỐ) VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịquyết số 119/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh về việc quy định mứcthu, không thu một số loại phí và mức hỗ trợ làng, khu phố văn hoá;

Theo đề nghịcủa liên Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch - Tài chính tại Tờ trình số 27/TTrLN-VHTTDL-TC ngày 03/6/2008; đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 254/TT-STC ngày 25/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗtrợ làng văn hoá, khu phố văn hoá (tổ dân phố) văn hoá như sau:

- Hỗ trợ mỗilàng văn hoá, khu phố (tổ dân phố) văn hoá được công nhận mới là 5.000.000đ(năm triệu đồng).

- Hỗ trợ mỗilàng văn hoá, khu phố (tổ dân phố) văn hoá được công nhận lại sau 3 năm là 3.000.000đ(ba triệu đồng).

Điều 2. Giao sở Vănhoá Thể thao và Du lịch căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyếtđịnh này hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện.

Điều 3. Quyết địnhnày có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác sở, ngành: Tài chính, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Kho bạc nhà nước tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủtrưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách