ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 22/2009/QĐ- UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2009

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Quy định về Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ -

thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế ban hành

tại Quyết định 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2006

 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ-TU ngày 05 tháng 10 năm 2005 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 7863/TTr-SCT ngày 23 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung khoản 1,Điều 2,Chương I-Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) như sau:

“1. Phạm vi bổ sung:

c) Sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su.”

Điều 2.Ngoài việc bổ sung khoản 1, Điều 2, Chương I - Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ - thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh, các nội dung khác tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan để xác định mức công nghệ chuẩn T, H, I, O khuyến khích đối với các sản phẩm chế biến từ mủ cây cao su, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 về việc ban hành phương pháp đánh giá trình độ công nghệ và mức chuẩn trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Tấn Thành