ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 16 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG ĐƠN GIÁ CÂY MÍA QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC SỐ 2 BẢNG ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬTNUÔI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 12/7/2010 CỦA UBNDTỈNH NINH BÌNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC, CÂY TRỒNG, VẬTNUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thuhồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày01/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồithường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, chothuê đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờtrình số 90/TTr-STC-GCS ngày 12/10/2011; Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩmđịnh số 130/BC-STP ngày 03/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đơn giá cây Míaquy định tại Phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theoQuyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việcBan hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnhNinh Bình, như sau:

1. Cây Mía trắng: 6.000 đồng/m2.

2. Cây Mía đỏ: 8.000 đồng/m2.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế đơn giá cây Mía quy định tại Phụ lụcsố 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giánhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai, tổ chức thựchiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thểthao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đàotạo; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quảnlý các Khu công nghiệp; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Trị