Thành phố Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2011/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠIĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngNhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thihành Luật Đất đai; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ vềphương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị địnhsố 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quyđịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợvà tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày08/01/2010 của Liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường - Tài chính Hướng dẫn xâydựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩmquyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 66/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Phê chuẩn phương án Giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờtrình số 416/TTr-STNMT ngày 21/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất năm 2012trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Giá các loại đất Ban hành kemg theo Quyết định này được sử dụng làm căncứ để:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sửdụng đất theo quy định của Pháp luật;

2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, chothuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sửdụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đainăm 2003;

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thutiền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong các trường hợp quyđịnh tại Điều 33 Luật Đất đai năm 2003;

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trịtài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hìnhthức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 59 LuậtĐất đai năm 2003;

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu Lệ phí trước bạtheo quy định của pháp luật;

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nướcthu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi íchcông cộng và phát triển kinh tế quy địnhtại Điều 39 và Điều 40 Luật Đất đai năm2003;

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạmpháp luật về đất mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng cácban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tổ chức, hộ giađình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ(b/c);
- Các Bộ: TNMT, TC(b/c);
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- MTTQ tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- PVP, phòng CV;
- Lưu: VT, CVT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Bình

QUY ĐỊNH

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LẠNG SƠN.
(Kèm theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Uỷ bannhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nguyên tắc phân vùng, phân khu vực phân loại đô thịđể xác định giá

1. Căn cứ vào thực tế khu vực, vị trí đất, khoảng cách tớiđường giao thông (đối với nhóm đất nông nghiệp); khả năng sinh lời, khoảng cáchtới đường giao thông, đường phố và điều kiện mức độ đầu tư cơ sở hạ tầng thuậnlợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ (đối với nhóm đất phi nôngnghiệp) để xác định giá các loại đất theo nguyên tắc:

1.1. Nhóm đất nông nghiệp:

Đất khu vực I, vị trí 1 có giá cao nhất; các khu vực, vị trítương ứng tiếp theo có mức giá giảm dần.

1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

Đường loại I, khu vực I, vị trí 1 có khả năng sinh lợi caonhất, có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thôngchính có mức giá cao nhất. Các loại đường, khu vực và vị trí tiếp theo có khảnăng sinh lời và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn có mức giá theo thứtự giảm dần.

2. Phân vùng, phân khu vực, phân loại đô thị:

2.1. Phân vùng:

Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thuộcloại vùng "Xã Miền núi"

2.2. Phân khu vực:

Căn cứ các Quyết định số 301/2006/QĐ-UBDT ngày 27/11/2006;số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007 của Uỷ ban Dân tộc, bảng giá đất năm 2012được phân làm 03 khu vực như sau:

2.2.1. Nhóm đất nông nghiệp: Phân làm 03 khu vực

- Khu vực I (Vùng tương đối bằng phẳng): Gồm 05 phường và 34xã nằm trên địa bàn các huyện và Thành phố;

- Khu vực II (Vùng núi thấp): Gồm 127 xã nằm trên địa bàncác huyện và thành phố;

- Khu vực III (Vùng núi cao, các xã đặc biệt khó khăn): Gồm60 xã nằm trên địa bàn các huyện.

2.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp: Gồm Đất ở tại nông thôn vàđất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn.

- Khu vực giáp gianh đô thị, các trục đường giao thôngchính,... được quy định từ 01 đến 03 vị trí tương ứng với từng mức giá; các vịtrí không quy định mức giá thì áp dụng theo bảng giá đất các khu vực còn lạitại nông thôn;

- Đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp các khu vựccòn lại tại nông thôn: Phân làm 03 khu vực (tương tự như nhóm đất nông nghiệp).Trong từng khu vực phân làm 03 nhóm vị trí đất để xác định giá cho từng nhóm vịtrí tại các khu vực.

2.3. Phân loại đô thị, đường phố:

2.3.1. Phân loại đô thị:

- Thành phố Lạng Sơn là "Đô thị Loại III" theoQuyết định số 997/QĐ-BXD ngày 18/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Thị trấn các huyện tương đương với "Đô thị LoạiV"

2.3.2. Phân loại đường phố:

Căn cứ vào vị trí, khả năng sinh lợi, giá chuyển nhượngquyền sử dụng đất, mức độ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng,... của từng loạiđường, đoạn đường phố.

2.3.3. Tên đường phố:

- Khu vực thành phố Lạng Sơn được xác định theo các Quyếtđịnh số 09/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003; số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của Ủy bannhân dân tỉnh Lạng Sơn và căn cứ thực tế địa bàn; giữ nguyên các đường nội bộtại các khu tái định cư.

- Khu vực thị trấn thuộc các huyện: Ngoài các đường phố đãcó tên, các đường phố, đoạn đường phố còn lại, các huyện đặt ký hiệu hoặc quyước phù hợp với từng địa phương.

Chương II

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 2. Phân nhóm Bảng giá đất năm 2012

1. Nhóm đất nông nghiệp:

1.1. Nhóm đất nông nghiệp phân theo 02 khu vực.

- Nhóm đất nông nghiệp khu vực thành phố Lạng Sơn.

- Nhóm đất nông nghiệp khu vực các huyện trên địa bàn tỉnh.

1.2. Cơ cấu Nhóm đất nông nghiệp gồm 05 bảng giá:

- Bảng 1: Giá đất trồng lúa nước (Bảng1)

- Bảng 2: Giá đất trồng cây hàng năm còn lại (Bảng 2)

- Bảng 3: Giá đất trồng cây lâu năm (Bảng3)

- Bảng 4: Giá đất rừng sản xuất (Bảng4)

- Bảng 5: Giá đất nuôi trồng thủy sản (Bảng5)

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

2.1. Cơ cấu nhóm đất phi nông nghiệp gồm 02 bảng giá:

- Bảng 7: Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nôngnghiệp tại nông thôn.

- Bảng 8: Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nôngnghiệp tại đô thị.

2.2. Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sựnghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng(đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất công trình là đình, đền, miếu, am, từđường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp khác (đất xây dựng nhà bảo tàng, nhàbảo tồn, nhà trưng bày các tác phẩm nghệ thuật; cơ sở sáng tác văn hoá nghệthuật), khi cần xác định giá trên cơ sở giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tạicác vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất liền kề) đã quyết định vàcăn cứ tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP để xác định giá.

2.3. Đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng theo quyđịnh tại điểm b, Khoản 5, Điều 6, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đấtphi nông nghiệp khác (đất cho các công trình xây dựng khác của tư nhân khôngnhằm mục đích kinh doanh và không gắn liền với đất ở, đất làm nhà nghỉ, lántrại cho người lao động; đất đô thị được sử dụng để xây dựng nhà phục vụ mụcđích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đấtxây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp luật cho phép, đất xây dựngnhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật,phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp), căn cứ vào giá đất sản xuất,kinh doanh phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất sản xuất, kinh doanh phi nôngnghiệp tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có giá đất sản xuất, kinhdoạnh phi nông nghiệp liền kề) đã quyết định và căn cứ tại Khoản 10, Điều 1,Nghị định số 123/2007/NĐ-CP để xác định giá.

2.4. Đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa căn cứ vào giá loạiđất liền kề đã quyết định và căn cứ tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP để xác định giá.

2.5. Đối với đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nướcchuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản thì áp dụng khung giá đấtnuôi trồng thuỷ sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mụcđích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thuỷ sản thì căn cứ vàogiá đất phi nông nghiệp liền kề hoặc giá đất phi nông nghiệp tại vùng lân cận(trường hợp không có giá đất phi nông nghiệp liền kề) đã quyết định và căn cứtại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP để xác định giá.

3. Đối với các loại đất chưa xác định được mục đích sử dụng(đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây),khi cần định giá căn cứ tại Khoản 10, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP đểxác định giá. Khi đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sửdụng thì căn cứ vào khung giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng do Chính phủQuy định để định mức giá đất cụ thể.

Chương III

MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH ÁP GIÁ CỦA CÁC BẢNG GIÁ

Điều 3. Nhóm đất nông nghiêp

1. Các bảng giá (bảng 1, 2, 3, 4 và 5) được xác định giátheo khu vực và vị trí. Cách xác định như sau:

- Vị trí 1: Trong khoảng cách: Từ chỉ giới đường đỏ hoặc mépcủa đường giao thông chính gần nhất (Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đườnggiao thông liên xã) vào sâu đến hết mét thứ 150;

- Vị trí 2: Từ mét thứ 151 đến hết mét thứ 300;

- Vị trí 3: Từ mét thứ 301 trở lên.

2. Bảng giá 4 (đất rừng sản xuất): Được áp dụng theo khu vực(xã thuộc khu vực nào áp giá theo khu vực đó).

Điều 4. Nhóm đất phi nông nghiêp

1. Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệptại nông thôn khu vực giáp ranh đô thị, các trục đường giao thông chính (bảng7):

1.1. Quy định chung:

- Cự ly, vị trí thửa đất: Được xác định theo chiều dài đườngđi (ngắn nhất) từ trục đường chính đến thửa đất đó;

- Xác định cự ly, vị trí thửa đất để áp giá được tính theo vịtrí quy định tại điểm 1.2 dưới đây.

1.2. Quy định về cách xác định giá cho từng vị trí của thửađất:

- Vị trí:

+ Vị trí 1: Tính từ chỉ giới đường đỏ hoặc từ mép đường (đốivới đường chưa có quy định chỉ giới) vào hết mét thứ 20;

+ Vị trí 2: Tính từ mét thứ 21 đến hết mét thứ 80;

+ Vị trí 3: Tính từ mét thứ 81 đến hết mét thứ 150;

+ Các Vị trí chưa quy định mức giá trong bảng giá này và cácvị trí còn lại áp dụng theo mức giá quy định tại bảng giá đất ở các khu vực cònlại ở nông thôn liền kề.

- Hệ số từng vị trí xác định giá theo vị trí 1:

* Vị trí 1: K = 1,0;

* Vị trí 2: K = 0,4;

* Vị trí 3: K = 0,3.

1.3. Bảng giá đất khu vực còn lại tại nông thôn (bao gồm đấtở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp): Được xác định theo khu vực vànhóm vị trí.

2. Bảng giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệptại đô thị (bảng 8):

2.1. Quy định chung:

- Xác định cự ly, vị trí thửa đất theo chiều dài đường đi(ngắn nhất) từ trục đường chính đến thửa đất đó.

- Xác định cự ly, vị trí thửa đất áp giá tính theo diện tíchtiếp giáp mặt tiền của thửa đất.

2.2. Quy định về cách xác định hệ số K:

- Đối với đất ở vị trí 1 (có mặt tiền tiếp giáp với đườngphố chính):

+ Thửa đất có chiều rộng mặt tiền lớn hơn hoặc bằng ba mét (³ 3) mét, hệ số K = 1;

+ Thửa đất có chiều rộng mặt tiền từ: Lớn hơn hoặc bằng haimét ( ³ 2) mét đến nhỏ hơn ba mét (< )3m, hệ số K = 0,9;

+ Thửa đất có chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn hai mét ( < ) 2mét, hệ số K = 0,8.

- Đối với đất ở nằm trong các ngõ:

+ Ngõ có chiều rộng trung bình lớn hơn hoặc bằng ba mét ( ³ ) 3 mét, hệ số K = 1;

+ Ngõ có chiều rộng trung bình từ: Lớn hơn hoặc bằng hai mét( ³ 2) mét đến nhỏ hơn ba mét (< ) 3m, hệ số K = 0,9;

+ Ngõ có chiều rộng trung bình nhỏ hơn hai mét ( < ) 2mét, hệ số K = 0,8.

2.3. Quy định về cách xác định giá cho từng vị trí của thửađất:

- Vị trí 1:

+ Tính từ chỉ giới đường đỏ hoặc từ mép đường (đối với đườngchưa có quy định chỉ giới) vào đến hết mét thứ 20 (nếu thửa đất có diện tíchnằm trong chỉ giới đường đỏ thì cũng được tính theo giá của Vị trí 1);

+ Thửa đất nằm trong cư li 20 mét đầu nhưng không có mặttiền tiếp giáp với đường phố chính thì được tính theo giá của Vị trí 1 nhân vớihệ số 0,7 sau đó nhân với hệ số (K) tương ứng quy định tại điểm 2.2 của Khoảnnày;

- Vị trí 2: Tính từ mét thứ 21 đến hết mét thứ 80;

- Vị trí 3: Tính từ mét thứ 81 đến hết mét thứ 150;

- Vị trí 4: Tính từ mét thứ 151 trở lên.

2.4. Hệ số từng vị trí xác định giá theo vị trí 1:

- Vị trí 1: K = 1,0; - Vịtrí 3: K = 0,3;

- Vị trí 2: K = 0,4; - Vịtrí 4: K = 0,15.

2.5. Đối với trường hợp đặc biệt:

- Quy định áp giá đối với các trường hợp tại các điểm ngắtđường, đoạn đường phố; các đường, đoạn đường phố giao nhau, các ngã ba, ngãtư,...: Khi xác định giá của các thửa đất có mức giá thấp nằm trong phạm vi 30mét (tính từ điểm ngắt đoạn đường phố hoặc điểm đầu của đường, đoạn đường phốgiao nhau, các ngã ba, ngã tư,... có mức giá thấp), được xác định giá bằng cáchcộng bình quân mức giá của đường, đoạn đường phố tiếp giáp.

- Đất tại nông thôn giáp ranh với đất tại đô thị; đất giữacác đoạn thuộc trục đường giao thông chính, khi xác định giá các thửa đất cómức giá thấp nằm trong phạm vi 50 mét: Được tính giá bằng cách cộng bình quânmức giá của đường, đoạn đường phố tiếp giáp.

- Đối với các khu tái định cư, khu đô thị mới, những đườngphố chưa có mức giá quy định trong bản giá hoặc trường hợp đặc biệt khi áp dụngbảng giá không phù hợp, thì khi cần xác định giá được thực hiện theo giá đấtquy định tại các Quyết định cụ thể của UBND tỉnh cho khu vực đó.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tổng hợp, cập nhật sự biến độnggiá đất trên địa bàn toàn tỉnh theo định kỳ, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, BộTài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính theo quy định.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạoPhòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng chức năng theodõi, cập nhật biến động giá các loại đất trên địa bàn, định kỳ báo cáo Sở Tàinguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơquan, đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợpbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. /.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Quy định giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành