ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 06 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 81/2008/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2008 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH DANH MỤC SỐ 1 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC DIỆN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 31/12/2004;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 427/TTr-SNV ngày 10/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số81/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộcdiện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh.

Lý do: Không phù hợp với Thông tư số 04/2006/TT-BNV ngày 11/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 2. Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh được ban hành mới theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chi Cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Lợi