ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT ĐOÀN VĂNCÔNG ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thôngtin, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theonghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngành Văn hóa - Thôngtin;

Căn cứ Nghị quyết số 113/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Thápquy định mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn côngĐồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồidưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp.

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với lao động biểu diễnnghệ thuật, gồm: nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên, công nhân viên của Đoàn Văncông Đồng Tháp.

2. Nội dung và mức chi

a) Bồi dưỡng tập luyện:

- Mức 50.000 đồng/người/ngày, ápdụng đối với diễn viên đóng vai chính;

- Mức 40.000 đồng/người/ngày, ápdụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 25.000 đồng/người/ngày, ápdụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ.

b) Bồi dưỡng biểu diễn:

- Mức 130.000 đồng/người/buổi diễn,áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính, chỉ đạo nghệ thuật buổi diễn;

- Mức 100.000 đồng/người/buổi diễn,áp dụng đối với diễn viên đóng vai chính thứ;

- Mức 50.000 đồng/người/buổi diễn,áp dụng đối với diễn viên đóng vai phụ, phục vụ và các nhân viên khác (kể cảtrưởng, phó đoàn, cấp dưỡng).

3. Các nội dung khác thực hiện theoquy định tại Thông tư liên tịch số 94/2006/TTLT-BVHTT-BNV-BTC ngày 01 tháng 12năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Quyết định số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễnnghệ thuật ngành Văn hóa - Thông tin.

Điều 2. Kinh phí chi bồidưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp sử dụng từnguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa được bố trí trong dự toán giao hàng năm củađơn vị.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mức chi bồi dưỡng quy định tạiQuyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Đồng Tháp;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương