ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNHSỐ 33/2011/QĐ-UBND NGÀY 08/11/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN2011 – 2015”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30/6/1989;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-TTg ngày 28/8/2012 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội tỉnh Yên Bái đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồnnhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đềán chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giaiđoạn 2009 – 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 112/TTr-SYT ngày 19/9/2013 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đềán “Phát triển nguồn nhân lực Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 –2015”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “Phát triểnnguồn nhân lực Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015” với cácnội dung như sau:

1. Sửa đổi tiểu tiết b, c của tiết 4.1.1, điểm 4.1, khoản 4,Điều 1 như sau:

b) Đối tượng: Các bác sỹ, dược sỹ đại học và sau đại họcđang công tác tại các cơ quan y tế nhà nước của tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sứckhỏe cán bộ tỉnh, Trường cao đẳng Y tế Yên Bái được thủ trưởng các cơ quan cấpsở, ngành của tỉnh cử đi học.

c) Cơ chế chính sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ đào tạo tiến sỹ,chuyên khoa II bằng 120 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học; bác sỹ nội trúbằng 100 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học; thạc sỹ, chuyên khoa I bằng 75lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học.

Hỗ trợ đào tạo chuyên khoa định hướng (sơ bộ); đào tạo kỹthuật viên y học chuyên sâu, đào tạo lại thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên(ngoài chương trình đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sỹ, tiến sỹ),bằng 100% học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo và hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ởcho học viên bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng học. Đối tượng cử đi họcđược cấp trước 50% kinh phí hỗ trợ khi có quyết định cử đi học của cơ quan cóthẩm quyền, số còn lại được thanh toán tiếp 01 (một) lần khi kết thúc khóa họctrên cơ sở bảo đảm các yêu cầu, điều kiện hỗ trợ theo quy định. Mức lương cơ sởtheo quy định của Nhà nước làm căn cứ hỗ trợ được tính tại thời điểm phê duyệtkinh phí hỗ trợ theo từng lần hỗ trợ.

d) Điều kiện kèm theo: Cán bộ được hỗ trợ phải cam kết tiếptục công tác, ứng dụng kỹ thuật công nghệ sau khi được đào tạo tại đơn vị cử đihọc ít nhất 5 năm; nếu vi phạm đối tượng được nhận chính sách hỗ trợ phải bồithường bằng 300% các khoản kinh phí đã được hỗ trợ, trừ trường hợp cán bộ đượcđề bạt, luân chuyển trong tỉnh theo yêu cầu về công tác cán bộ của cấp có thẩmquyền. Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của đối tượng, có hình thức ràngbuộc trách nhiệm đối với người hưởng chính sách thực hiện đúng cam kết.

2. Sửa đổi tiểu tiết d của tiết 4.2.1, điểm 4.2, khoản 4,Điều 1 như sau:

d) Điều kiện kèm theo: Sinh viên, cán bộ phải cam kết vềcông tác tại tỉnh Yên Bái ít nhất 10 năm; nếu vi phạm đối tượng được nhận chínhsách hỗ trợ phải bồi thường bằng 300% các khoản kinh phí đã được hỗ trợ. Sở Ytế chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của đối tượng, có hình thức ràng buộc tráchnhiệm đối với người hưởng chính sách thực hiện đúng cam kết.

3. Bổ sung tiểu tiết đ, e của tiết 4.2.1 điểm 4.2, khoản 4,Điều 1 như sau:

đ) Sinh viên ngành y, dược tốt nghiệp đại học hệ chính quyloại khá, giỏi về tỉnh công tác ngoài hưởng các chính sách chung còn được hưởngthêm chính sách hỗ trợ 01 (một) lần khi mới nhận công tác. Mức hỗ trợ: sinhviên tốt nghiệp loại khá là 10 triệu đồng/người, sinh viên tốt nghiệp loại giỏilà 15 triệu đồng/người.

e) Các bác sỹ, dược sỹ đại học tốt nghiệp chính quy diệntuyển thẳng hoặc thi đỗ theo điểm chuẩn vào các trường đại học về công tác ởcác cơ quan y tế nhà nước tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các chuyên ngànhLao, Phong, Tâm thần, Ung bướu, Pháp Y, Truyền nhiễm tuyến tỉnh, huyện, tìnhnguyện công tác từ 5 năm trở lên, ngoài hưởng chính sách chung, được tỉnh hỗtrợ kinh phí thu hút một lần tương đương với 60 lần mức lương cơ sở (mỗi đốitượng chỉ được hưởng một loại chính sách thu hút theo chuyên ngành hoặc theođịa bàn); thực hiện chi trả trong 05 năm liên tục, mỗi năm tương đương với 12lần mức lương cơ sở (áp dụng mức lương cơ sở tại thời điểm tiếp nhận).

4. Sửa đổi tiểu tiết a, b của tiết 4.2.2, điểm 4.2, khoản 4,Điều 1 (hợp đồng đối với cán bộ y tế đã nghỉ hưu trí) như sau:

a) Đối tượng: Là cán bộ y tế có trình độ cao (từ đại học trởlên), có sức khoẻ đảm bảo công tác, tâm huyết với ngành, thời gian từ khi nghỉchế độ đến khi ký kết hợp đồng làm việc phải dưới 24 tháng; đồng thời cơ quan ytế nhà nước của tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường cao đẳngY tế Yên Bái có nhu cầu thực sự cần thiết phải hợp đồng làm việc.

b) Cơ chế chính sách: Ngân sách tỉnh chi trả tiền công tươngứng bằng 100% mức lương ngạch, bậc và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)theo quy định của nhà nước tại thời điểm nghỉ chế độ. Kinh phí được phân bổtrực tiếp về đơn vị sử dụng cán bộ theo quy định trên cơ sở danh sách đối tượnghợp đồng của các đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Bổ sung tiết 4.2.3, tiết 4.2.4 của điểm 4.2 khoản 4, Điều1 như sau:

4.2.3. Thu hút, tuyển dụng bác sỹ sau đại học hệ điều trị

a) Đối tượng: Bác sỹ lâm sàng, cận lâm sàng (hệ điều trị) cótrình độ thạc sỹ, chuyên khoa I, bác sỹ nội trú, tiến sỹ, chuyên khoa II đanglàm việc ở ngoài tỉnh cam kết tình nguyện về tỉnh công tác tại các bệnh việncông lập và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh Yên Bái.

b) Cơ chế, chính sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 01 (một) lầnsau khi có quyết định tiếp nhận, tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền, với mứchỗ trợ như sau: tiến sỹ, chuyên khoa II được hỗ trợ bằng 120 lần mức lương cơsở/người; bác sỹ nội trú được hỗ trợ bằng 100 lần mức lương cơ sở/người; thạcsỹ, chuyên khoa I được hỗ trợ bằng 75 lần mức lương cơ sở/người. Mức lương cơsở theo quy định của Nhà nước làm căn cứ hỗ trợ được tính tại thời điểm phêduyệt kinh phí hỗ trợ.

c) Điều kiện kèm theo: Cán bộ phải ký cam kết, hợp đồng, vềcông tác tại tỉnh Yên Bái từ 10 năm trở lên; nếu vi phạm, đối tượng được nhậnchính sách hỗ trợ phải bồi thường bằng 300% các khoản kinh phí đã được hỗ trợ.Sở Y tế chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của đối tượng, có hình thức ràng buộctrách nhiệm đối với người hưởng chính sách thực hiện đúng cam kết.

4.2.4. Tuyển dụng: Ưu tiên tuyển dụng các bác sỹ, dược sỹđại học hệ chính quy diện tuyển thẳng hoặc tự thi đỗ, tốt nghiệp từ loại trungbình trở lên tình nguyện về tỉnh Yên Bái công tác; Hội đồng tuyển dụng côngchức, viên chức y tế của tỉnh thực hiện quy định về trình tự, thủ tục tuyểndụng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tuyển dụng trong thời hạn07 ngày sau khi nhận hồ sơ tuyển dụng đầy đủ, đúng quy định.

6. Bổ sung điểm 5.4 của khoản 5 Điều 1 như sau:

Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi củangân sách cấp tỉnh hàng năm theo quy định. Đối tượng đã được hưởng chính sáchhỗ trợ về đào tạo, thu hút, tuyển dụng theo quy định tại Quyết định này thìkhông được hưởng các chính sách hỗ trợ cùng loại theo quy định khác của tỉnh vềđào tạo, thu hút, tuyển dụng cán bộ.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Đềán được thực hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước vàcác văn bản hướng dẫn thực hiện. Hàng năm căn cứ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụcủa Đề án và nhu cầu đào tạo, thu hút, sử dụng cán bộ y tế của các địa phương,đơn vị, Sở Y tế tổng hợp đối tượng và nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án để phốihợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trình cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính,Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường