ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 26 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤCTHỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MUA MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP ĐỂ CƠ GIỚI HÓA THU HOẠCHLÚA ĐẾN 2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thựchiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp,nông dân và nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 124/TTr-SNN ngày 12/6/2013 về việc tiếptục thực hiện chính sách hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp để cơ giới hóa thuhoạch lúa đến 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thựchiện Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Nam Định banhành quy định hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp để cơ giới hóa thu hoạch lúa từnăm 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Nam Định đến hết năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính,Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND cácxã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn