ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2013/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝVÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG LỀ ĐƯỜNG, BẾN, BÃI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 củaChính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tàichính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thưc hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi,bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 119/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lạicho đơn vị tổ chức thu Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàntỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 174 /TTr-STCngày 11/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi (không áp dụngđối với các phương tiện vận tải trong khu vực cửa khẩu và cặp chợ biên giới)trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Mức thu Phí

a) Đối với việc tạm dừng, đỗ xe ô tô ở những lề đườngđược phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất giao thông đường bộ, đô thị. Mức thuphí là 5.000 đồng/xe/lần tạm dừng; 100.000 đồng/xe/tháng.

b) Đối với việc sử dụng tạm thờihè phố, lòng đường đô thị, bến, bãi được cấp có thẩm quyền cho phép (khôngthuộc trường hợp Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất), ápdụng loại đường để xác định mức thu Phí theo Quy định về giá các loại đất hàngnăm do Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định, cụ thể:

b.1- Khu vực Thành phố Lạng Sơn:

- Trên địa bàn các Phường:

+ Đường loại 1: 12.000 đồng/m2/tháng;

+ Đường loại 2: 10.000 đồng/m2/tháng;

+ Đường loại 3: 8.000 đồng/m2/tháng;

+ Đường loại 4: 6.000 đồng/m2/tháng.

- Trên địa bàn các xã:

+ Khu vực giáp ranh đô thị, ven đường giao thôngchính: 5.000 đồng/m2/tháng;

+ Khu vực còn lại: 3.000 đồng/m2/tháng.

b2- Địa bàn các huyện:

- Trên địa bàn Thị trấn:

+ Đường loại 1: 6.000 đồng/m2/tháng;

+ Đường loại 2: 5.000 đồng/m2/tháng;

+ Đường loại 3: 4.000 đồng/m2/tháng;

+ Đường loại 4: 3.000 đồng/m2/tháng.

- Trên địa bàn các xã: 2.000 đồng/m2/tháng.

2. Đối tượng nộp Phí

a) Các đối tượng được phép sử dụng lềđường, bến, bãi vào mục đích đi lại, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phù hợpvới quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lề đường, bến,bãi;

b) Các đối tượng được phép sử dụng tạmthời một phần hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích giao thông vào mục đíchkinh doanh, dịch vụ được cấp có thẩm quyền cho phép.

3. Đơn vị tổ chức thu phí: Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn tổ chức thu Phí theo phân cấp địa bàn quản lý

4.Chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng tiền Phí thu được: Đơn vị tổchức thu phí được trích để lại 60% trên tổng số phí thu được trước khi nộp vàongân sách Nhà nước để trang trải cho các hoạt động tổ chức thu Phí, phần cònlại 40% nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tảichủ trì, phối hợp vớiXây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: quy định cụ thểcác khu vực, đường phố, đoạn đường phố (hoặc tuyến đường) được phép sử dụng tạmthời hè phố, lòng đường đô thị, bến, bãi, mặt nước vào mục đích sản xuất, kinhdoanh (không thuộc trường hợp Nhà nước giao đất thu tiền sử dụng đất và chothuê đất);

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnhvà các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thựchiện;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo bộphận chức năng liên quan và hướng dẫn thực hiện việc tổ chức triển khai thựchiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký,thay thế Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 12/02/2004 của Uỷban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu Phí sử dụng lề đường, bến,bãitrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc cácSở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;- Chính phủ(b/c);- Bộ Tài chính(b/c);- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;- Thường trực Tỉnh ủy(b/c); - Thường trực HĐND tỉnh;- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;- Ủy ban MTTQVN tỉnh;- TAND, VKSND, Công an tỉnh;- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn; - Website Lạng Sơn;- PVP, các phòng CV UBND tỉnh;- Lưu: VT.ĐT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Bình