ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI,TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày03/12/2004;

Căn cứ Thông tưliên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính và Thanh traChính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếpcông dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Căn cứ Nghị quyếtsố 15/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức chibồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thưkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 232/TTr-STC ngày 25/8/2014 và Báo cáothẩm định số 206/BC-STP ngày 20/8/2014 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đối tượng làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếunại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đối tượng điềuchỉnh:

a) Cán bộ, côngchức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền (Chủ tịch Ủy bannhân dân cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan các sở, ban, ngành tỉnh) giao nhiệm vụhoặc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

b) Người đứng đầu,cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiếp công dânđịnh kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền mời, triệu tậplàm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

c) Các đối tượngquy định tại khoản 3 và 4, Điều 2 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP cụ thể:

- Cán bộ, côngchức; sỹ quan, hạ sỹ quan và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; cán bộ dânphòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân côngphối hợp làm nhiệm vụ tiếp công dân, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm y tế tạitrụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân;

- Cán bộ, công chứcđược cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn thư, khiếu kiện, tốcáo, kiến nghị, phản ánh.

2. Phạm vi ápdụng:

a) Trụ sở tiếpcông dân hoặc địa điểm tiếp công dân tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

b) Trụ sở cơ quancác sở, ban, ngành tỉnh Cà Mau.

3. Nguyên tắc ápdụng: Thực hiện theo Điều 3 Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP :

a) Chế độ bồidưỡng quy định tại Quyết định này được tính theo ngày thực tế cán bộ, côngchức, đối tượng tham gia phối hợp trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lýđơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặcđịa điểm tiếp công dân; ngày thực tế cán bộ, công chức trực tiếp xử lý đơn thưkhiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

b) Trường hợp cánbộ, công chức khi tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân từ 50% thờigian tiêu chuẩn của ngày làm việc trở lên thì được hưởng toàn bộ mức chi bồidưỡng, nếu dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng 50%mức chi bồi dưỡng theo Quyết định này.

4. Mức chi: Ápdụng theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 củaHội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau và khoản 3, khoản 4, Điều 4 Thông tư liên tịch số46/2012/TTLT-BTC-TTCP :

a) Các đối tượngđược quy định tại điểm a, b, khoản 1 Điều này mà chưa được hưởng chế độ phụ cấptrách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dânhoặc địa điểm tiếp công dân thì bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày.

b) Các đối tượngđược quy định tại điểm a, b, khoản 1 Điều này mà đang được hưởng chế độ phụ cấptrách nhiệm theo nghề thanh tra, khi trực tiếp tham gia công tác tiếp công dân,xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dânhoặc địa điểm tiếp công dân thì được bồi dưỡng mức 80.000 đồng/người/ngày.

c) Các đối tượngquy định tại điểm c, khoản 1 Điều này được bồi dưỡng mức 50.000đồng/người/ngày.

5. Kinh phí thựchiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lýđơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện theo phân cấp ngânsách và được giao ngoài nguồn kinh phí khoán của cơ quan, đơn vị.

6. Các nội dungkhác chưa được quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tạiThông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính vàThanh tra Chính phủ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệmhướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấntriển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, ChánhThanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày01/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Quy định mức chi bồi dưỡngđối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học tỉnh;
- CVKT (T), NC (A);
- Lưu: VT, Ktr32/9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng