ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/ 2014/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIỜGIẤC LÀM VIỆC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộnghòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6năm 2012.

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động vềthời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủvề thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giờ làm việc hành chínhtrên địa bàn tỉnh Đắk Nông đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cônglập, các cơ quan thuộc khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, các hội có tính đặc thù, các cơ quan Trung ương đóng chântrên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

1. Giờ làm việc:

a) Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

b) Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Quy định này không áp dụng đối với các đơn vịlực lượng vũ trang, các trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 34/2004/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Quyđịnh thời gian làm việc trong tuần của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủtrưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan thuộc khốiĐảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, cáchội có tính đặc thù, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã và các, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, KHTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn