ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ,CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÁC DOANHNGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chứcnăm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ qui định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sửdụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lýcông chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lýhội;

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc vàthủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chứclại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện cácquyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhànước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chứcvụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Theođề nghị của Giámđốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 363/TTr-SNV ngày 06 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 8, Điều 3, Điều 14 của quy định phân cấp quảnlý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quanchuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các doanh nghiệp nhà nước trênđịa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La như sau:

1. “8. Công chức lãnh đạo quản lýcủa các phòng, ban đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBNDcấp huyện, các Chi cục trực thuộc sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, trựcthuộc UBND cấp huyện phải đảm bảo về cơ cấu lãnh đạo gồm: Phòng có 09 biên chếtrở lên bố trí 01 trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 05biên chế đến 08 biên chế bố trí 01 trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởngphòng; Phòng có 04 biên chế bố trí 01 trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;Phòng có từ 03 biên chế trở xuống bố trí 01 trưởng phòng. Riêng Văn phòng UBNDtỉnh số lượng Phó Trưởng phòng không áp dụng theo quy định này mà căn cứ vàonhu cầu sử dụng cán bộ, công chức giúp việc cho UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBNDtỉnh có trách nhiệm tham mưu, đề xuất điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức chophù hợp với yêu cầu”.

2. "Điều 14. Riêng việc tiếpnhận, điều động và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc khối nghiên cứu tổnghợp của Văn phòng UBND tỉnh ngoài việc thực hiện theo các quy định trên phảibáo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước khi quyết định. Các phòng, ban, đơn vịsự nghiệp khác thuộc Văn phòng UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh xem xétquyết định.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏcác quy định tại Điểm e, Khoản 4; Điểm g, Khoản 5 Điều 11; Khoản 10, Điều 21của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơquan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban,ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã,các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 17/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban,ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thưởng trực UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL;
- Vụ pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh