UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNHHẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT ỞTẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNGSƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của LuậtĐất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định vềbồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 507/TTr-STNMT ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyếtđịnh này Quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được táchthửa đối với đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày22/12/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việcban hành Quy định hạn mức giao đấtở, hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày21/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơnvề việc Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đốivới từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- UBMTT tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, (KTN).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vy Văn Thành

QUY ĐỊNH

HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở TẠI ĐÔTHỊ, DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ NẰM NGOÀI DỰÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hànhkèm theo Quyết định số 22 / 2014/QĐ-UBND ngày 09 /12/2014 của Uỷ ban nhân dântỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1.Quy định này quy định vềhạn mức giao đất ở tại đô thị, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đôthị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Quy định này không ápdụng đối với các trường hợp sau:

a) Dự án đầu tư xây dựngnhà ở đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

b) Tách thửa đất liênquan đến các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cấp có thẩm quyềnhoặc bản án của Tòa án về đất đai;

c) Thửa đất đã hình thànhtrước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà có diện tích thửa đất nhỏ hơndiện tích tối thiểu quy định;

d) Nhà ở liên kế tại đô thịcần cải tạo, chỉnh trang đô thị, khi tách thửa không áp dụng Quy định này màthực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoàiđược Nhà nước giao đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan chuyên môn về tàinguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liênquan.

Chương II

QUYĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hạn mức giao đất ở tại đôthị

1. Hạn mức giao đất ở tại các thị trấn tối đa không quá 120 m2.

2. Hạn mức giao đất ở tại các phường, khu vực quyhoạch phát triển đô thị thuộc thành phố Lạng Sơn không quá 100 m2.

Điều 4. Diện tích tối thiểuđược tách thửa

Thửa đất mới hình thành(không bao gồm diện tích đất hành lang bảo vệ các công trình công cộng) do táchthửa phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Diệntích tối thiểu của thửa đất 40 m2.

2. Kích thước các cạnh của thửa đất: Phải có chiềurộng mặt tiền (là cạnh tiếp giáp với chỉ giới xây dựng) tối thiểu là 3 m hoặcchiều sâu thửa đất (tính từ chỉ giới xây dựng trở vào) tối thiểu là 3 m.

Điều 5. Táchthửa đối với một số trường hợp cụ thể

1. Trường hợp người sử dụng đất xintách thửa đất ở mà thửa đất sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tốithiểu theo quy định, nhưng được hợp thửa với thửa đất ở khác liền kề, thì đượcphép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa với điều kiện thửa đất mới được hìnhthành phải bảo đảm diện tích và kích thước các cạnh theo quy định tại Điều 4của Quy định này.

2. Trường hợp tách thửa không phải là đất ở tại đôthị, nhưng thửa đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở tại đô thị:

a) Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đấtđồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, thì được phép tách thửađồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng với điều kiện thửa đất mới được hìnhthành phải bảo đảm diện tích và kích thước các cạnh theo quy định tại Điều 4của Quy định này;

b) Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đểchuyển quyền sử dụng đất, thì được phép tách thửa với các điều kiện sau:

Thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích vàkích thước các cạnh theo quy định tại Điều 4 của Quy định này;

Người nhận quyền sử dụng đất phải thực hiện thủ tụcnhận quyền sử dụng đất đồng thời với chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tạiđô thị;

c) Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất màthửa đất sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định,nhưng được hợp thửa với thửa đất ở khác liền kề, thì được phép tách thửa đồngthời với việc chuyển mục đích sử dụng đất và hợp với thửa đất ở khác liền kề,với điều kiện thửa đất sau khi hợp thửa phải bảo đảm diện tích và kích thướccác cạnh quy định tại Điều 4 của Quy định này;

d) Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất màthửa đất sau khi tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định,nhưng được hợp thửa với thửa đất liền kề không phải đất để xin chuyển mục đíchsử dụng thành đất ở, thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa vàchuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị, với điều kiện thửa đất mớihình thành sau chuyển mục đích sử dụng đất phải bảo đảm diện tích và kích thướccác cạnh quy định tại Điều 4 của Quy định này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểmtra, hướng dẫn thực hiện Quy định này; giải quyết các vướng mắc trong quá trìnhthực hiện hoặc báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có tráchnhiệm chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin giao đất, táchthửa đất của hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửatại Quy địnhnày.

Điều 7. Xử lý vướng mắc

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc,các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Tàinguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sungcho phù hợp./.