Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/20 14/Q Đ-UBND

Đng Tháp, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨCDANH, CHỨC VỤ VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộtrưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch côngchức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 tháng 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạchcông chức; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng BộNội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy hoạch pháttriển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Quy đnh các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp v đúng, phù hợp các chc danh, chc v và v tríviclàm công chức hành chính tnh Đng Tháp.

Điều 2. Quyết định này hiệu lc thi hành t ngày 01 tháng 01 năm2015.

Điều 3. Chánh Văn png y ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Nộivụ,Th trưng các sở, ban, ngành tỉnh và Ch tch ybannhân dân cáchuyn, th xã, thành ph chu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT & các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đồng Tháp, Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử ĐT;
- Lưu: VP, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY ĐỊNH

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CHUYÊNMÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH, CHỨC VỤ VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNGCHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/Q Đ-UBND ngày 14/11/2014 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phm vi điu chỉnh

Quy định các nguyên tc,phương pháp xác định và các ngành đào tạochuyên môn, nghip v trình đ trung cấpchuyên nghiptrởlên đúng, phù hp các chc danh, chc v và v trí vic làm công chc hành chính tỉnhĐng Tháp (sau đây gi chung là các chứcdanhcông chức).

Điều 2. Đi tưng áp dụng

Quy định nàyáp dng đi vi nhng người đăng ký thi tuyển côngchc và các công chức đang công tác thuc các sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuc ybannhân dân các huyn, th xã, thành ph(sau đây gi chung là các quan),bao gm:

1. Các thí sinh đăng ký tham gia thi tuyển công chc hàng năm hoặc thi tuyển các chc danh lãnh đo, qun lý cp Trưng phòng,PhóTrưng png và tương đương các cơquan.

2. Công chc đã đưc quan thẩmquyền quyết đnh tuyển dụngđang công tác;đãđược b nhiệmhoặc được quy hoch các chc danh Trưng phòng, Phó Trưng phòng và tương đương thuc và trc thuc các cơ quan.

Điều 3. Nguyên tc xác đnh các nnh đào to chuyênmôn,nghiệpvụ đúng, phù hợp các chức danh công chc

1. Căn cứ chc năng, nhiệmvvà tiêu chun chuyên môn, nghiệp vụca chcdanh ngch công chcvà chc danh công chc lãnh đạo, qun lý.

2. Căn cứ chuyên ngànhđào tạo ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên và kết hợp xemxét các môn học trong chương trình đào tạo có liên quan đến chức năng, nhiệm vụcủa chức danh công chức được thể hiện trong “Bảng kết quả các môn học củacác trường kèm theo bằng tốt nghiệp” và được xác định ở mức ngành đúng, phùhợp các chức danh công chức.

3. Quy định các chuyênngành đào tạo đúng, phù hợp các chức danh công chức để làm căn cứ tổ chức thituyển, tuyển dụng, bố trí sử dụng công chức; tổ chức thi tuyển, tuyển chọn côngchức để bổ nhiệm vào các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tươngđương thuộc các cơ quan.

Chương II

CÁC NGÀNHĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐÚNG, PHÙ HỢP CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC

Điều 4. Phương pháp xác đnh các ngànhđàoto chuyên môn,nghiệpvụ đúng, phù hợp các chức danh công chccáccơ quan

1. Các thí sinh đăng ký thi tuyển công chc ngch cán sự, chuyên viên vàtương đương phải bng tt nghip ngành đào tạo chuyên môn, nghipvđúng, phù hp vi chứcdanh mà thí sinh đăng ký thi tuyển ti cơquan có nhu cu tuyển dng công chc.

2. Các công chc đăngký thi tuyển chc danh Trưng png, Phó Trưngphòng tươngđương thuc và trc thuc các quanphải bng tt nghip ngành đào to chuyên môn, nghip v đúng, phù hợp vi chc danh màthísinh đăng ký thi tuyển tại cơ quan nhu cu tuyển chn.

3. Khi tuyển dụng, b t s dụng công chức hoặc b nhiệmcác chcdanh công chc lãnh đo, qun lýphát sinh đi tưng bng tốt nghiệpchuyên ngành đào to chuyên môn,nghip v không có trong các Ph lcDanh mc quyđnh tại Điu 5 ca Quyđnh này, thì cơ quan có thẩmquyềnxemxét chương trình đào to, nếu các môn học liên quan đ công chccó th s dụng thc hin chc năng, nhim v ca v t việc làm thì đượcxácđnh ngành đúng,phù hợp chcdanh công chc.

Điều 5. Các ngànhđào to chuyên môn, nghiệp v đúng, phùhợp các chc danh công chức các cơquan

1. Các ngành đào tạochuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện):Thực hiện theo Phụ lục 1- CQCMHTXTP “Danh mục các ngành đào tạo chuyên môn,nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các cơ quan chuyên môn thuộcUBND cấp huyện” kèm theo Quy định này.

2. Các ngành đào tạochuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh công chức các sở, ban, ngànhtỉnh: Thực hiện theo các Phụ lục: 2- VPĐĐBQH&HĐND, 2-VPUBND, 2-SNV, 2-STC,2-SNGV, 2-SNNPTNT, 2-SKHĐT, 2-SCT, 2-SLĐTBXH, 2-SGDĐT, 2-SYT, 2-SXD, 2-SVHTTDL,2-SKHCN, 2-STNMT, 2-SGTVT, 2-STTTT, 2-STP, 2-THANHTRA, 2- BQLKKT, 2-HKLVQGTC “Danhmục các ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp các chức danh côngchức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh” kèm theo Quy định này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. c quantiếpnhn các thí sinh trúng tuyển công chứcvàđược cơ quan có thm quyền quyếtđnhtuyểndng

1. Không được phép yêu cầu cácthí sinh trúng tuyển công chức bổ sung các văn bng hoặc chng ch mà pháp lut không có quy định.

2. Phi btrí các thí sinh trúngtuyển công chc đúng vi v trí vic làmmàcác quan đã đăng ký tuyển dng và đưc UBND tnhphê duyt; trưng hp khôngbtrí được ví lý dokhách quanthìphải báo cáo UBNDtnh xem xét quyết định.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các công chc đã được tuyển dụng, b t sdng hoặc đã được bổ nhiệm các chc danh lãnh đo, qun lý trước khi Quy định này hiu lcthì không bắt buc phải áp dụng, trừ các trưng hp làm việc không hiuquả, khôngpháttriển nănglc do btkhông đúng, phùhợpchuyên ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp v hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết đnhthayđi cấu t chc, chcnăng, nhiệm vụ ca cơ quan.

2. Trưng hợp Trung ương ban hành quyđịnh các ngành đào tạochuyên môn, nghip v đúng,phùhp các chcdanh công chc thì áp dngtheo quy định caTrung ương.

Điều 8. Tráchnhim thihành

1. Sở Nội vụ chủ trì phốihợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra thực hiện Quyđịnh này và thực hiện Khoản 3, Điều 4 của Quy định này khi có yêu cầu.

2. Các cơ quan, đơn vị tổchức triển khai thực hiện Quy định này đảm bảo yêu cầu tuyển dụng, bố trí sửdụng, đề bạt bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ hợp lý để công chức phát huy năng lựcthực hiện công vụ đạt hiệu quả cao.

3. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố áp dụng chuyên ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụđúng, phù hợp theo Phụ lục 1- CQCMHTXTP đối với từng vị trí việc làm cụ thể củađịa phương mình.

4. Trong quá trình thựchiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sung cho phùhợp./.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về ngành đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đúng, phù hợp chức danh, chức vụ và vị trí việc làm công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp