ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2013/QĐ-UBND NGÀY22/11/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tưtrên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc SởKế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 105/TTr- SKHĐT ngày 28/01/2015 và Tờ trìnhsố 450/TTr-SKHĐT ngày 23/4/2015; ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 52/BC-STP ngày 17/4/2015 Thẩm định dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh Quy định một sốchính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnhQuảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 củaUBND tỉnh, với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều7 như sau:

“3. Trường hợp lao động do Nhàđầu tư tự tổ chức đào tạo thì Nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch, dự toán, chươngtrình đào tạo và phương thức tổ chức thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, đồng thời gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất (đối với nhà đầu tưvào Khu Kinh tế Dung Quất), Ban Quản lý các Khu Công nghiệp (đối với nhàđầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh). Sở Lao động - Thương binh và Xãhội có trách nhiệm xem xét, xác nhận trước khi doanh nghiệp triển khai thựchiện”.

2. Sửa đổi Điều 8 nhưsau:

“ Điều 8. Mức hỗ trợ

Mỗi dự án được hỗ trợ bằng chiphí đào tạo thực tế cho lần đào tạo thứ nhất có thời gian đào tạo ít nhất là đủ5 ngày trở lên nhưng không vượt mức:

a) 500.000 đồng/lao động/khóa đàotạo từ đủ 05 ngày đến dưới 10 ngày;

b) 700.000 đồng/lao động/khóa đàotạo từ đủ 10 ngày đến dưới 01 tháng;

c) 1.000.000 đồng/lao động/khóađào tạo từ đủ 01 tháng đến dưới 02 tháng;

d) 1.500.000 đồng/lao động/khóađào tạo từ đủ 02 tháng đến dưới 03 tháng;

đ) 2.000.000 đồng/lao động/khóađào tạo từ đủ 03 tháng đến 06 tháng”.

3. Sửa đổi Điểm d, Khoản 1,Điều 10 như sau:

“d) Thời gian cấp kinh phí hỗtrợ không quá 02 tháng tính từ khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhậnđược hồ sơ hợp lệ từ nhà đầu tư”.

4. Sửa đổi Khoản 2, Điều10 như sau:

“2. Thủ tục

Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí đàotạo do Nhà đầu tư lập gồm:

a) Bản đề nghị hoàn trả kinhphí hỗ trợ đào tạo lao động của Nhà đầu tư (bản chính);

b) Giấy chứng nhận đầu tư hoặcđăng ký đầu tư (bản sao);

c) Hợp đồng lao động (bản saocó chứng thực);

d) Hợp đồng ký kết với cơ sởđào tạo; Biên bản thanh lý hợp đồng; Giấy chuyển tiền thực hiện hợp đồng đào tạo;Danh sách cụ thể họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân và chữ ký của ngườilao động được đào tạo (bản sao). Đối với trường hợp Nhà đầu tư tự tổchức đào tạo, phải có xác nhận của Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội (bảnchính); dự toán chi phí đào tạo”.

5. Bổ sung quy định về “cơquan đầu mối” được nêu tại các Điều 6, 9, 10, 11, 13 như sau: Cơ quan đầumối gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (đối với dự án đầu tư vào Khukinh tế Dung Quất), Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đối với dự án đầu tưvào Khu công nghiệp), Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án đầu tưngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp).

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Những nội dung khác của Quy định banhành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh khôngsửa đổi, bổ sung bởi quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Trưởng ban BanQuản lý Khu kinh tế Dung Quất, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Công nghiệp QuảngNgãi; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHLê Viết Chữ