UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2016/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 22 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNGGIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU,GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm vàquan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấutranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tạiTờ trình số 514/TTr-SCT ngày 06 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm vàquan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấutranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnhLai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh LaiChâu ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơquan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠTĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNGBUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnhLai Châu)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnhvà đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực,địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chứcnăng và Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thành phố (sau đây gọi tắt là cơ quanhữu quan) trong công tác đấu tranh tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thươngmại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng vàUBND các huyện, thành phố.

b) Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP ); Ban Chỉ đạo phòng chống buônlậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (Ban Chỉ đạo 389 huyện,thành phố).

Điều 2. Nguyên tắcxác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Thủ trưởng các sở, ban,ngành, các cơ quan chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệmchỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, các cơquan, đơn vị, ngành mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của phápluật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Mỗi địabàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranhphòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lựclượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trườnghợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hànggiả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan khác chủ trì thì cơ quan phát hiện thôngbáo ngay cho cơ quan có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn nhauhoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan hữuquan tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả trên địa bàn, địa phương mình trực tiếp quản lý. Trưởng Ban Chỉ đạo389 huyện, thành phố giúp Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiệncông tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trênđịa bàn.

c) Trong quátrình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP giao, Thủ trưởng cácsở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạocác đơn vị, lực lượng thuộc và trực thuộc chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động,trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để đảm bảo tính thốngnhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địabàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấutranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các cơ quan hữuquan phải tuân thủ đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đượcgiao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chứcnăng nhiệm vụ.

b) Quan hệ phối hợp hoạt động đượctiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại và hàng giả trong từng thời gian, địa bàn, lĩnh vực cụ thể và đượcthực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khókhăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm vềbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm,điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả phải bảo đảm quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆMTRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ CỦA CÁC SỞ,BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Điều 3.Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389/ĐP

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn đượcChủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389/ĐP có trách nhiệm thực hiện các nhiệmvụ sau:

1. Xâydựng kế hoạch, biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành,các đơn vị chức năng và các địa phương thực hiện công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Chỉđạo

3. Kiếnnghị với các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc đềxuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạmpháp luật có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

4.Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn, phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọngđến kinh tế, xã hội; kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thươngmại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Đềnghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt độngphòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiến nghị xử lý đối vớitập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả.

6. Tiếnhành tổng kết, đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉđạo 389 quốc gia.

7. Chỉđạo các sở, ban ngành, các đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố phối hợpvới các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh công táctuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

8. Thựchiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 4. Tráchnhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấutranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trườngchủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trườngtrong phạm vi toàn tỉnh; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành CôngThương; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luậtvề hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu, các hoạt độngthương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chống đầu cơ, găm hàng, kinhdoanh hàng nhập lậu, hàng giả và các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sản xuất,sở hữu trí tuệ và các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật khác trên thị trườngnội địa; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của phápluật.

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểmsoát chất lượng hàng hoá là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường. Chủtrì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ban,ngành có liên quan kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình lưuthông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra xử lý cácvi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường, chất lượng hàng hóa; phối hợp với SởVăn hoá Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giảtheo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát việcchấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranhkhông lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; áp dụng các biện pháp tự vệ,chống bán phá giá, chống trợ cấp.

d) Phối hợp với cơ quan quản lýnhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kếtđộc quyền về giá; hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để bán hànghoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh;áp đặt giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tốithiểu gây thiệt hại cho khách hàng; thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ mộtcách trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thịtrường; hành vi bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định củapháp luật.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy địnhpháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm địnhgiá theo quy định của pháp luật.

b) Đề xuất chế độ, chính sách hỗtrợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuầntra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại và hàng giả trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

c) Phối hợp với các cơ quan hữuquan trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các hành vi độc quyền và liên kết độcquyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giáhàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Công an các cấpphát hiện, bắt giữ, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gianlận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu có tổ chức, quy môlớn để xử lý hình sự theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp, hỗtrợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý đối với các vụ việc chốngngười thi hành công vụ, những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp về buôn lậu,gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy địnhcủa pháp luật.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinhtế tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, điều tra, phát hiện,đấu tranh ngăn chặn với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển tráiphép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giảvà xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giaothông, Cảnh sát môi trường phối hợp với cá cơ quan chức năng phát hiện, dừng, bắtgiữ các phương tiện vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mạitrên các tuyến giao thông.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh

a) Chủ trì công tác kiểm tra, kiểmsoát hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới đểkịp thời phát hiện, ngặn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại,hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Phát hiện, điềutra các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu,hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợpcó căn cứ xác định phương tiện vận tải chở hàng hoá buôn lậu, vận chuyển tráiphép qua biên giới đang di chuyển ra ngoài địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổingười, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá từ biêngiới vào nội địa, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trườngtrên địa bàn để phối hợp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với lực lượng Hải quanvà các lực lượng liên quan tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu,gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ tại cửa khẩu và cácđịa bàn kiểm soát hải quan theo quy định của pháp luật.

c) Tuyên truyền, vận động Nhân dânở khu vực biên giới, các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu,gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

d) Thực hiện hợp tác quốc tế với lựclượng chức năng của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong việc tuần tra, kiểm soátbiên giới, cửa khẩu; trao đổi thông tin, phối hợp điều tra bắt giữ, chuyển giaotội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hànggiả trên địa bàn qua lại hai bên biên giới.

5. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soáttrong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; các văn bảnliên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theolĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định,thử nghiệm hàng hoá phục vụ cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, để xử lý các hành vivi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượngsản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

6. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềan toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vậnchuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợchế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chứcnăng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, hương liệu thực phẩm, đá thực phẩm(Nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm), dụng cụ, vật liệubao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật.

b) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngànhchủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinhdoanh các sản phẩm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; quản lý về giá thuốc,thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường; xử lý các hành vi viphạm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủtrì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xửlý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩmđộng vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quýhiếm.

b) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi thú ychủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặnvà xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủysinh nguy cấp, quý hiếm.

c) Chỉ đạo Thanh tra chuyên ngànhchủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặnvà xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinhdoanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nôngnghiệp, lâm nghiệp; vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản; thủy sản giả, kém chấtlượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, giốngcây trồng (trừ phân bón vô cơ); thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối vớinông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối theo quy định của pháp luật.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việcnhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm,sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và pháthành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng, báo chí của địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyêntruyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hànggiả; những tác động xấu đối với kinh tế, xã hội từ hành vi buôn lậu, gian lậnthương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyềnliên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chốngbuôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; phòng, chống buôn lậu, gian lận thươngmại và hàng giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; thanh tra, kiểmtra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Sở Giao thông vận tải

a) Có trách nhiệm phối hợp với cáccơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải.

b) Chỉ đạo các đơn vị liên quanthuộc ngành tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểmsoát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vậntải. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm soátphương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài sử dụng tại địa bàn tỉnhnhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép.

11. Sở Tưpháp

a) Chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạchtheo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra các cơ quan liên quan trong việc triển khai, thực hiện kế hoạchtheo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động nhập khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởngtới môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu bao gồm cả phế liệu làmnguyên liệu sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vàpháp luật khác có liên quan.

13. Ngân hàng Nhà nước Việt Namchi nhánh tỉnh

Thực hiện công tác quản lý nhà nướcvề ngoại hối, hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh;làm đầu mối phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc đấu tranh phòng, chốngcác loại tiền giả lưu thông trên thị trường; tổ chức giám định tiền giả, tiềnnghi giả.

14. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quanhữu quan tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chínhsách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp chống thấtthu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bấthợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng có nguồngốc xuất xứ không rõ ràng; phòng chống gian lận về thuế và xử lý các hành vi viphạm về thuế theo thẩm quyền.

15. Chi cục Hải quan cửa khẩuMa Lù Thàng

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểmsoát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động Hảiquan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, vậnchuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi khác vi phạmpháp luật Hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt độngHải quan, có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiệncác biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóaqua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan; trao đổi thôngtin Hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

c) Trường hợp có căn cứ xác địnhhàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, phương tiện vận tải chởhàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bànhoạt động Hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động Hải quan thì cơ quan Hải quan tiếptục truy đuổi, thông báo cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thịtrường trên địa bàn để phối hợp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

16. Ban quản lý Khu kinh tế cửakhẩu Ma Lù Thàng

Phối hợp với các cơ quan hữu quanthuộc địa bàn quản lý trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và tổng hợp kết quảhoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giảtrong Khu kinh tế cửa khẩu.

17. Các sở, ban, ngành có liênquan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đượcgiao tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số ởvùng dân tộc thiểu số, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiềntệ qua biên giới; tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định củapháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất,kinh doanh hàng giả, nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mởrộng giao lưu hàng hóa.

Điều 5. Tráchnhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Tổchức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và chỉ đạocủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngànhTrung ương, UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả.

2. Chỉđạo Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanhhàng hóa, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngănchặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất,kinh doanh hàng giả theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phốihợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soátthị trường của tỉnh và các huyện, thành phố khác trong việc tổ chức quản lý thịtrường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4.Kiếnnghị, đề xuất kịp thời với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/ĐP, các sở, ban, ngành củatỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liênquan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hànggiả.

5. Bốtrí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc cho Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thànhphố

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCHNHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nộidung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389quốc gia và UBND tỉnh, bám sát tình hình thực tiễn trên từng địa bàn, lĩnh vựcvà theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý, các cơ quan hữuquan chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1.Phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động.

2. Xâydựng kế hoạch, phương án công tác, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực,địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sựtrao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

3. Chỉđạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, tuyên truyềnđể đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả.

4. Pháthiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn, dự báo tình hìnhthị trường, cung cầu hàng hoá , giá cả; kết quả công tác đấutranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn;những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sáchxuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửakhẩu, phi thuế quan, chính sách dân cư biên giới, chính sách quản lý đối với từngngành hàng, mặt hàng. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịpthời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Sở Công Thương) để thông báo cho các sở,ban, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b) Thông tin về tình hình vi phạmpháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức,đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vậnchuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sảnxuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

c) Thông tin về quy trình kiểmtra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về nhữngkhó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong côngtác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hànhvi gian lận thương mại khác.

d) Thông tin về kỹ thuật phòng, chốngvà các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thihành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

đ) Các thông tin, tài liệu kháctheo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

5. Chỉđạo và tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện,ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hànggiả, gian lận thương mại, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra,phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việctheo yêu cầu.

b) Phối hợp trong quá trình điềutra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của các cơ quanpháp luật.

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thốngnhất giữa các bên tham gia.

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểmsoát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vivi phạm mà không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vịkiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng cóthẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lựclượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì, phốihợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xửlý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan thamgia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lýcác vụ việc có tính chất phức tạp.

e) Trong trường hợp vụ việc thuộcthẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, đơn vị thì giao Ban Chỉ đạo 389/ĐP chủ trìtổ chức sự phối hợp để xem xét xử lý cho phù hợp.

6. Đềxuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mớitrong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biêngiới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và cáchành vi gian lận thương mại khác để các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sungtheo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm yêu cầuquản lý nhà nước.

7. Đàotạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫnnhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lựccho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt,tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

8. Phốihợp trong công tác thông tin, tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phát động quầnchúng Nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trongcông tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Tuyên truyền, phổ biến chínhsách pháp luật cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụchấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Phốihợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội, ngành hàng liên quan và Hội bảo vệ quyềnlợi người tiêu dùng tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quanđến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp,của người tiêu dùng; các hiệp hội, doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơquan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả,hàng vi phạm sở hữu trí tuệ để làm căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm.

Điều 7. Các mốiquan hệ phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong quan hệ phối hợp

1. Cácmối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả gồm:

a) Phối hợp giữa các cơ quan hữuquan của địa phương với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước.

b) Phối hợp giữa các sở, ban,ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh.

c) Phối hợp giữa các sở, ban,ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh với UBND các huyện, thành phố.

d) Phối hợp giữa các địa phươngtheo tuyến, địa bàn trọng điểm thuộc tỉnh.

2.Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì triển khai các mối quan hệ phối hợp đượcquy định tại Khoản 1 Điều này:

a) Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền choTrưởng Ban Chỉ đạo 389/ĐP :

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạtđộng của Ban Chỉ đạo 389/ĐP trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

- Tổ chức xây dựng và triển khaithực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, giải pháp phòng ngừađấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với từnglĩnh vực, từng tuyến địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời ngăn chặn có hiệu quả cáchành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý. Theodõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiệncác nhiệm vụ; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban,ngành, nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh.

- Tổng hợp tình hình, đánh giá kếtquả hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địaphương, giúp Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Chính phủ, Thủ tướngChính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định.

- Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các Bộ, ngành liên quan về các biện phápcụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểmtra liên ngành khi cần thiết.

- Đề xuất cấp có thẩm quyền khenthưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tácđấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kiến nghị xửlý tập thể, cá nhân có biểu hiện bao che, bảo kê, thông đồng, tiếp tay cho buônlậu, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Chủ tịch UBND các huyện, thànhphố

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạtđộng của Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố trong việc phối hợp công tác đấutranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa phươngmình.

- Tổ chức xây dựng và triển khaithực hiện các chương trình công tác, kế hoạch phương án, đề án kiểm tra, kiểmsoát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; theo dõi, kiểm tra,đôn đốc các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thịtrấn thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiềungành thuộc địa phương mình.

- Tổng hợp tình hình, đánh giá kếtquả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả tại địa phương báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo 389/ĐP (qua Sở CôngThương).

- Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểmtra liên ngành khi cần thiết.

- Tổ chức tuyên truyền, vận độngNhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, buônbán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, gian lận thương mại và hànggiả.

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ đốivới các tổ chức, cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động sản xuất,kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn, khu vực biên giới và qua lại haibên biên giới.

3.Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp để triển khai mối quan hệ phối hợp đượcquy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế này

a) Thực hiện đầy đủ, đúng mụcđích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phốihợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp.

b) Thực hiện chế độ thông tin, báocáo thường xuyên hoặc báo báo đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chungvề tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả.

c) Tham gia phối hợp kiểm tra liênngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thìđơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng,phương tiện kịp thời để ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, gian lậnthương mại, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả,kinh doanh trái phép và các vi phạm khác.

d) Tham dự các phiên họp do cơquan được giao chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họptheo yêu cầu.

đ) Tham gia xử lý các vụ việc buônlậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của cơ quanmình đúng quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Sơ kết,tổng kết, báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1.Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo

a) Các cơ quan hữu quan tiến hànhsơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ hàng năm) để đánh giá kết quả thựchiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp cùng báo cáo công tác đấutranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả báo cáo Ban Chỉ đạo389/ĐP (báo cáo 6 tháng trước ngày 18/6, báo cáo năm trước ngày 20/12 qua SởCông Thương tỉnh Lai Châu; điện thoại 02313.899.389, Email:[email protected]), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

b) Hình thức sơ kết, tổng kết

- Ban Chỉ đạo 389/ĐP chủ trì tổ chứcsơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động theo quy định của Quy chế này vàtheo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện,thành phố và các cơ quan hữu quan tổ chức sơ kết, tổng kết với các mối quan hệphối hợp theo chức năng hoặc quy chế đã tham gia ký kết.

2.Khen thưởng, kỷ luật

a) Khen thưởng: Tập thể, cá nhâncó thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, thực thi nhiệm vụ phòng, chốngbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được đề nghị cấp có thẩm quyền khenthưởng theo quy định của pháp luật.

b) Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạmQuy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điềukhoản thi hành

1. Căncứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trìnhcông tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉđạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại vàhàng giả thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

b) UBND các huyện, thành phố banhành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lựclượng chức năng ở địa phương mình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu,gian lận thương mại và hàng giả.

2.Căncứ Quy chế này, Ban Chỉ đạo 389/ĐP chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phối hợpgiữa các cơ quan hữu quan trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gianlận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

3.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo389/ĐP (qua Sở Công Thương tỉnh Lai Châu) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xemxét, quyết định./.