PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 22-BT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NAM NINH, VỤBẢN, LÝ NHÂN VÀ KIM SƠN THUỘC TỈNH HÀ NAM NINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩnviệc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, VụBản, Lý Nhân và Kim Sơn thuộc tỉnh Hà Nam như sau:

Huyện Nam Ninh:

- Hợp nhất xã Nam Hồng và xã NamTrung thành một xã lấy tên là xã Nam Hồng;

- Hợp nhất xã Nam Long và xã NamNinh thành một xã lấy tên là xã Nam Thanh.

Huyện Vụ Bản:

Sáp nhập các thôn Thám Thanh, VũNữ và Đức Hòa của xã Hiển Khánh vào xã Hợp Hưng.

Huyện Lý Nhân:

Hợp nhất xã Nhân Tiến và xã NhânThắng thành một xã lấy tên là xã Tiến Thắng.

Huyện Kim Sơn:

- Hợp nhất xã Kiến Trung và xãTrì Chính thành một xã lấy tên là xã Kim Chính. Đưa đội 3 của xã Trì Chính vềxã Thượng Kiệm;

- Sáp nhập xóm Cửu Long của xãLiên Phương vào xã Kim Tân.

Điều 2. Ủy ban nhân dântỉnh Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân