HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 22-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH THÀNH HUYỆN HẢI NINH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việcđổi tên huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thành huyện Hải Ninh thuộc tỉnh QuảngNinh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng