HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-HĐBT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 22-HĐBT NGÀY 28-3-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã của huyện Bảo Lộc và huyện Đơn Dương thuộc tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Huyện Bảo Lộc:

Chia xã Lộc Ngãi thành hai xã lấy tên là xã Lộc Ngãi và xã Lộc Đức.

. . . . .

. . . . .(1)

2. Huyện Đơn Dương:

Chia xã Loan thành hai xã lấy tên là xã Ninh Loan và xã Đà Loan.

. . . . .

. . . . .(1)

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)