HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 22-HĐBT NGÀY 30 THÁNG 1 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CÁC HUYỆN BẮC SƠN, VĂN QUÁN THUỘC TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn các huyện Bắc Sơn, Văn Quán thuộc tỉnh Lạng Sơn như sau:

a) Thị trấn Bắc Sơn (thị trấn huyện lỵ) bao gồm 392 hécta đất thuộc xã Hữu Vĩnh và 8 hécta đất thuộc xã Long Đống chuyển sang.

Địa giới thị trấn Bắc Sơn ở phía đông giáp xã Quỳnh Sơn; phía tây giáp xã Đồng Ý; phía nam giáp xã Hữu Vĩnh; phía bắc giáp xã Long Đống.

b) Thị trấn Văn Quán (thị trấn huyện lỵ) bao gồm 768 hécta đất thuộc xã Xuân Mai, 132 hécta đất thuộc xã Vĩnh Lại và 268 hécta đất thuộc xã Đại An chuyển sang.

Địa giới thị trấn Văn Quán ở phía đông giáp xã Đại An; phía tây giáp xã Tứ Xuyên; phía nam giáp xã Xuân Mai phía bắc giáp xã Vĩnh Lại và xã Hoà Bình.

Điều 2- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)